Bán cây giống: Sưa , Cẩm Lai , Gõ Đỏ , Lát Hoa , Sanh , Hải Đường

  • Thread starter Lăng Anh Kế
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lăng Anh Kế

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Kế
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh Xã Tam Quan -Tam Đảo- Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Vườn ươm ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất số lương lớn c&aacute;c loại c&acirc;y lấy gỗ qu&yacute; hiếm thuộc nh&oacute;m 1A như: Sưa , Cẩm Lai , G&otilde; Đỏ , L&aacute;t Hoa v&agrave; c&aacute;c c&acirc;y cảnh gồm Sanh , Hải Đường. Đ&acirc;y l&agrave; những loại c&acirc;y thế mạnh của vườn ươm ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu cung cấp bu&ocirc;n hoặc lẻ cho tất cả c&aacute;c nh&agrave; vườn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></p><p><font size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><strong><font size="3">Lăng Anh Kế khu 3 L&agrave;ng Chanh x&atilde; Tam Quan - Tam Đảo - Vinh Ph&uacute;c.</font></strong></p><p><strong><font size="3">Mobile:0984 635 735</font></strong></p><p><strong><font size="3">Email:langanhgroup@yahoo.com</font></strong> <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top