BÁN CẦY HƯƠNG GIỐNG

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: thôn miếu gỗ- xã ngọc thanh- thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116516368 -0912746619 -0974004686 ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong><font size="3">CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; :CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">hiện nay&nbsp; cơ sơ ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n: CẦY HƯƠNG GIỐNG</font></strong></p><p><strong><font size="3">Tư vấn tại nh&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i</font></strong></p><p><strong><font size="3">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: ANH MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">th&ocirc;n miếu gỗ - x&atilde; ngọc thanh - thị x&atilde; ph&uacute;c y&ecirc;n - tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">đt: 02116516368 - 0912746619 -0974004686</font></strong></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top