bán cây mô cây Trạng Nguyên

  • Thread starter le hong chau
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le hong chau

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le hong chau
- Địa chỉ: Bảo lộc, Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0909722239 ::: FaX
- email: powerofbee@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="4">c&oacute; giống cấy m&ocirc; c&acirc;y Trạng Nguy&ecirc;n , c&acirc;y l&ugrave;n, l&aacute; to, m&agrave;u đỏ đẹp như h&agrave;ng Nhập từ Trung quốc,sản lượng theo nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng , gi&aacute; cả giống c&acirc;y m&ocirc;&nbsp;thương lượng trực tiếp. xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0909722239.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top