Bán cây Rau bò khai giống

  • Thread starter LÆ°Æ¡ng Quang Ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lương Quang Ngọc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Quang Ngọc
- Địa chỉ: Việt Yên - Bắc Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0977730783
- email: ngoctruongson@gmail.com
================================

<p>Từ năm 2006 T&ocirc;i đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; nh&acirc;n giống th&agrave;nh c&ocirc;ng c&acirc;y Rau B&ograve; Khai bằng phương ph&aacute;p gi&acirc;m hom.</p><p>Năm 2007 t&ocirc;i đ&atilde; trồng thử nghiệm 5 s&agrave;o v&agrave; đang cho thu hoạch rau b&aacute;n. Hiện nay số c&acirc;y được trồng ph&aacute;t triển tốt, &iacute;t s&acirc;u bệnh, kh&ocirc;ng phải phun thuốc.</p><p>Năm 2011 t&ocirc;i ươm được 20.000 c&acirc;y giống. c&acirc;y được đảo bầu 1 lần. Ai c&oacute; nhu cầu về c&acirc;y giống xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ v&agrave; được tư vấn kỹ thuật trồng:</p><p>ngoctruongson@gmail.com</p><p>Đt: 0977730783</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c! <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop