bán cây sanh con.cây lộc vừng con

  • Thread starter 7ngaymuaban
  • Ngày gửi
7

7ngaymuaban

Guest
#1
<div id="post_message_86174790"> <font size="5"><font color="#ff0000"><strong>@HCM:VƯỜN ƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG</strong></font><br /> <font color="#ff0000"><strong>NGỌC HUY:<font color="#0000ff">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y KIỂNG CON NHƯ :</font></strong></font><br /> <br /> </font><div align="left"><font size="5"><font color="#ff0000"><strong><font color="#0000ff">-SANH CON</font></strong></font></font></div><font size="5"><div align="left"><br /> <font color="#ff0000"><strong><font color="#0000ff">-LỘC VỪNG CON</font></strong></font><br /> <br /> <font color="#ff0000"><strong><font color="#0000ff">-MAI CON...</font></strong></font><br /> <font color="#ff0000"><strong><font color="#0000ff"><font color="#00ff00">ĐẢM BẢO VỚI GI&Aacute; RẺ !</font></font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong>MỜI MỌI NGƯỜI GH&Eacute; THĂM !</strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000">*CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CH&Iacute; MINH <font color="#0000ff">+ĐC:<font color="#ff6600">462/1 CMT8,P.11,Q.3,TP.HCM</font></font></font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff">+EMAIL:<font color="#ff6600">Thanhtrungacr@gmail.com</font></font></font></font></font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff">+ĐT:</font>0935.620.115 ( Mr.Trung )</font></font></font></font></font></strong></font><br /> </div></font><div align="left"><font color="red"><font face="verdana"><a class="highslide" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ama1299031448.JPG"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_1" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ama1299031448.JPG" /></a></font></font><font color="red"><font face="verdana"><font color="red"><font face="verdana"><a class="highslide" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_hzi1299031565.JPG"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_2" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_hzi1299031565.JPG" /></a></font></font></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><font color="red"><font face="verdana"><font color="#ff0000"><strong>+C&Acirc;Y SANH CON : 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI</strong></font></font></font></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><font color="red"><font face="verdana"><font color="#ff0000"><strong>....MR.TRUNG ( 0935.620.115 )</strong></font></font></font></font></font><br /> <br /> <font color="red"><font face="verdana"><a class="highslide" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_yrx1299031472.JPG"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_3" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_yrx1299031472.JPG" /></a><a class="highslide" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/3/medium_nhc1310869970.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_4" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/3/medium_nhc1310869970.jpg" /></a></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><strong><font color="#ff0000">+C&Acirc;Y SANH CON : 6-8 TH&Aacute;NG TUỔI</font></strong></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><font color="red"><font face="verdana"><font color="#ff0000"><strong>....MR.TRUNG ( 0935.620.115 )</strong></font></font></font></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><a class="highslide" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_boi1299031609.JPG"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_5" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_boi1299031609.JPG" /></a></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><strong><font color="#ff0000">+C&Acirc;Y LỘC VỪNG CON: 4-8 TH&Aacute;NG </font></strong></font></font><font color="red"><font face="verdana"><strong><font color="#ff0000">TUỔI</font></strong></font></font><br /> <font color="red"><font face="verdana"><font color="red"><font face="verdana"><font color="#ff0000"><strong>MR.TRUNG ( 0935.620.115 )</strong></font></font></font></font></font><br /> <font color="#0000ff"><font color="red"><strong><font color="#0000ff">.....MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font><br /> </strong></font></font></div><div align="left"><font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000">+ CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CH&Iacute; MINH</font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff0000">+</font>ĐC:<font color="#ff6600">462/1 CMT8 ,P.11,Q.3,TP.HCM</font></font></font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff">+EMAIL:<font color="#ff6600">Thanhtrungacr@gmail.com</font></font></font></font></font></strong></font><br /> <font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff">+ĐT:</font>0935.620.115 ( Mr.Trung )</font></font></font></font></font></strong></font></div><font color="#ff6600"><strong><font color="#ff0000"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600"><font color="#0000ff"><font color="#ff6600">GI&Aacute; CẢ THỎA THUẬN KHI XEM H&Agrave;NG OK !</font></font></font></font></font></strong></font> </div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan thanh trung
- Địa chỉ: 22128927
- Tel, Fax: 0935620115 ::: FaX
- email: thanhtrungacr@gmail.com