Bán chè dây

  • Thread starter ducbaynbc
  • Ngày gửi
D

ducbaynbc

Guest
#1
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Ch&egrave; D&acirc;y sinh trưởng tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c triền n&uacute;i,Theo kinh nghiệm d&acirc;n gian ch&egrave; d&acirc;y c&oacute; gi&aacute; trị về mặt dược liệu rất qu&yacute;; gi&uacute;p ti&ecirc;u ho&aacute; tốt, dễ ngủ,chức năng liền sẹo với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n mổ,phẫu thuật,chứa vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ dầy.h&agrave;nh t&aacute; tr&agrave;ng w w...... Sử dụng ch&egrave; d&acirc;y bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m đ&oacute; l&agrave; loại ch&egrave; sạch, kh&ocirc;ng g&acirc;y độc v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng phụ.( c&aacute;c bạn quan t&acirc;m c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m tr&ecirc;n mạng hoặc qua website: </span></span><a href="http://vietbao.vn/Suc-khoe/Su-ky-dieu-cua-thao-duoc-Che-day/1735070161/250/"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">http://vietbao.vn/Suc-khoe/Su-ky-dieu-cua-thao-duoc-Che-day/1735070161/250/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">).<br />Hiện tr&ecirc;n thị trường b&aacute;n lẻ với gi&aacute; 150 000/kg ch&egrave; kh&ocirc;.m&igrave;nh l&agrave; người miền n&uacute;i,gia đ&igrave;nh m&igrave;nh cũng đi h&aacute;i ch&egrave; n&agrave;y mang về uống v&agrave; l&agrave;m thuốc,b&aacute;n cho c&aacute;c l&aacute;i bu&ocirc;n.ai c&oacute; nhu cầu d&ugrave;ng loại ch&egrave; n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ Đức Bẩy Số 175 Xu&acirc;n Thủy Cầu Giấy H&agrave; Nội Đt: 0973080798 b&aacute;n dạng c&acirc;n tại h&agrave; nội l&agrave; 80 000/kg ch&egrave; kh&ocirc;, tại TP HCM l&agrave; 120 000/kg ( đ&atilde; bao gồm tiền&nbsp;gửi&nbsp;EMS&nbsp;ạh).c&oacute; thể giao tận nh&agrave; trong khu vực nội th&agrave;nh H&agrave; Nội,ai đến tận nh&agrave; mua sẽ được thưởng thức miễn ph&iacute;,nếu thấy ngon th&igrave; mua,kh&ocirc;ng mua cũng kh&ocirc;ng sao.M&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n vừa b&aacute;n h&agrave;ng vừa giới thiệu sản phẩm,t&igrave;m đại l&yacute; để ph&acirc;n phối.<br />C&aacute;c bạn ở xa c&oacute; thể gửi qua bưu điện</span></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Số TK 049100040947&nbsp;Chủ t&agrave;i khoản Trắng Văn Bẩy ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">SĐT 0973080798&nbsp;Đức Bẩy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><a href="mailto:Ducbaynbc@gmail.com"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Ducbaynbc@gmail.com</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; yahoo. Ducbaynbc</span></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Van Bay
- Địa chỉ: 175 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ducbaynbc@gmail.com