BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn đình Nghị
- Địa chỉ: 15/1 Nguyễn trung trực - BMT- Dak Lak
- Tel, Fax: 0123.9208.246 ::: FaX 05003.857456
- email: dinhnghimc@yahoo.com.vn
================================

<p><font color="#663300" size="3">&nbsp;&nbsp; cơ sở sản xuất dịch vụ của Bộ Đội xuất ngũ v&agrave; TNXP tại Đăk Lak</font></p><p><font color="#663300" size="3">Địa chỉ : 15/1 Nguyễn Trung Trực-Tp Bu&ocirc;n ma Thuột</font></p><p><font color="#663300" size="3">Đt 05003.857456- 01239208246</font></p><p><font color="#663300" size="3">T&agrave;i khoản:5200.205.408853 NH NN&amp;PTNT Đăk lăk</font></p><p><font color="#663300" size="3">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG, CHIM TRĨ CHO C&Aacute;C C&Aacute; NH&Acirc;N, TẬP THỂ L&Agrave;M KINH TẾ, L&Agrave;M CẢNH. VẬN CHUYỂN TẬN NƠI THEO Y&Ecirc;U CẦU ĐẾN C&Aacute;C TỈNH MIỀN TRUNG, T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N V&Agrave; PH&Iacute;A NAM.</font></p><p><font color="#663300" size="3">C&Oacute; CHƯƠNG TR&Igrave;NH ƯU Đ&Atilde;I ĐẶC BIỆT CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MUA SỐ NHIỀU V&Agrave; C&Aacute;C ĐẠI L&Yacute;.</font></p><p><font color="#663300" size="3">&nbsp; H&acirc;n hạnh được phục vụ !</font></p>
 

Top