Bán chim bồ câu

fantasy0oo

Lữ khách
#1
<em><font size="4"><strong>Trang trại bồ c&acirc;u Mr.Nhị&nbsp;chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p: - Cung c&acirc;́p chim b&ocirc;̀ c&acirc;u gi&ocirc;́ng Pháp, b&ocirc;̀ c&acirc;u thịt !! - Tư v&acirc;́n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i, m&ocirc; hình chu&ocirc;̀ng trại. - Đảm bảo ch&acirc;́t lượng con gi&ocirc;́ng. - Trung thực, uy tín, nhi&ecirc;̣t tình. <br /></strong><br /></font><font size="4">* Vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣: Mr.Nhị - Địa chỉ: Th&ocirc;n Trung H&agrave;, x&atilde; Đ&ocirc;ng Thanh, huyện L&acirc;m H&agrave;, tỉnh L&acirc;m Đồng - Điện thoại : 0633.852.488 - Di Động : 0979.404.356 or 0915 595 815<br /></font></em><br /><font size="4"><strong><em>Hi&ecirc;̣n nay tr&ecirc;n thị trường có r&acirc;́t nhi&ecirc;̀u trang trại, h&ocirc;̣ gia đình nu&ocirc;i chim b&ocirc;̀ c&acirc;u. Chim b&ocirc;̀ c&acirc;u đã có từ ngàn xưa và đã được người d&acirc;n Vi&ecirc;̣t Nam đưa vào m&ocirc; hình chăn nu&ocirc;i kinh t&ecirc;́. Trải dài từ Bắc tới Nam, từ mi&ecirc;̀n xu&ocirc;i đ&ecirc;́n mi&ecirc;̀n ngược đã xu&acirc;́t hi&ecirc;̣n nhi&ecirc;̀u trang trại nu&ocirc;i b&ocirc;̀ c&acirc;u với qui m&ocirc; nhỏ, lớn khác nhau, có nơi nu&ocirc;i vài chục cặp chim, có nơi l&ecirc;n đ&ecirc;́n vài nghìn cặp.</em></strong><strong><em>Thu&acirc;̣n lợi của m&ocirc; hình nu&ocirc;i b&ocirc;̀ c&acirc;u là ở ch&ocirc;̉: chim b&ocirc;̀ c&acirc;u ít b&ecirc;̣nh, d&ecirc;̃ chăm sóc, ít t&ocirc;́n c&ocirc;ng, cho hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao và vừa ti&ecirc;u khi&ecirc;̉n.</em></strong></font><strong><em><font size="4">Chính vì v&acirc;̣y mà trang trại nu&ocirc;i chim b&ocirc;̀ c&acirc;u của chúng t&ocirc;i đã ra đời cách nay g&acirc;̀n&nbsp;3 năm với lo&agrave;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p thuần chủng mua từ con giống Thụy Phương, giống Mimas v&agrave; titan. <br /><strong>Hi&ecirc;̣n tại chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p:</strong></font><font size="4"><strong>- Cung c&acirc;́p chim b&ocirc;̀ c&acirc;u gi&ocirc;́ng Pháp, b&ocirc;̀ c&acirc;u thịt.<br />- Tư v&acirc;́n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i, m&ocirc; hình chu&ocirc;̀ng trại.<br />- Đảm bảo ch&acirc;́t lượng con gi&ocirc;́ng.<br />- Trung thực, uy tín, nhi&ecirc;̣t tình.<br />- Gi&aacute; 250.000đ/ 1cặp chim giống.<br /><br /></strong><strong>LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣:</strong></font><strong><font size="4">Mr: Nhị<br />Địa chỉ: huy&ecirc;̣n L&acirc;m H&agrave;, tỉnh L&acirc;m Đồng<br />Đi&ecirc;̣n thoại: 0979 404 356 or 0915 595 815</font></strong></em></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Nhị
- Địa chỉ: lâm hà, lâm đồng
- Tel, Fax: 0979404356 ::: FaX ::: FaX
- email: anhkobiet_emdunghoianh@yahoo.com