bán chim trĩ đỏ, chim trĩ giống 1 tháng tuổi dt 0925639185

#1
<p align="center" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #ff6600; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">B&Igrave;NH DƯƠNG H&Ocirc;M NAY</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">B&Aacute;N CHIM TRĨ CON GIỐNG, G&Agrave; TRE TH&Aacute;I TUYẾT, T&Acirc;N CH&Acirc;U , PHONIX MỸ ĐU&Ocirc;I D&Agrave;I 0.6 M&nbsp;, G&Agrave; TRE RỪNG F1&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p align="center" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">CH&Agrave;O B&Agrave; CON,</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">&nbsp; KINH TẾ NG&Agrave;Y C&Agrave;NG KH&Oacute; KHĂN, NU&Ocirc;I CON G&Igrave; &nbsp;? TRONG KHI BỆNH DỊCH TR&Agrave;N LAN DO GIA CẦM VẬT NU&Ocirc;I SUY THO&Aacute;I GIỐNG</em></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$ LỰA CHỌN MỚI CHO B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N</span></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;L&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM TRĨ LẤY THỊT THAY V&Igrave; NU&Ocirc;I G&Agrave; THẢ VƯỜN ( TI&Ecirc;U TỐN THỨC ĂN NHIỀU &nbsp;</span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$ NGHỀ TAY TR&Aacute;I CŨNG L&Agrave; LỰA TỐT C&Ocirc;NG NH&Acirc;N VI&Ecirc;N</span></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;( XẢ STRESS,TĂNG THU NHẬP, C&Oacute; M&Oacute;N NGON CUỐI TUẦN)</span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$-&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">VỐN ĐẦU TƯ THẤP:</em>&nbsp;</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">THỨC ĂN =1/2 G&Agrave; THẢ VƯỜN ( 1 TRIỆU CON GIỐNG 5 CON GIỐNG, 1 TRIỆU TIỀN L&Agrave;M CHUỒNG)</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">GI&Aacute; TRỊ THƯƠNG PHẨM CAO:</em></span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;GẤP 3-4 LẦN G&Agrave; THẢ VƯỜN TRONG KHI THỜI GIAN NU&Ocirc;I BẰNG NHAU.</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">&Iacute;T&nbsp;</em>BỆ<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">NH TẬT&nbsp;&nbsp;DO</em>&nbsp;</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">CHIM TRĨ&nbsp; C&Ograve;N GEN ĐV HOANG D&Atilde; N&Ecirc;N KHẢ NĂNG KH&Aacute;NG BỆNH CAO</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">$&nbsp;SẼ L&Agrave; C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN ĐẶC SẢN</span></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">CHO NH&Agrave; V&Igrave; CHẤT LƯỢNG THỊT RẤT NGON, GI&Aacute; TRI DINH DƯỞNG CAO</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&gt;&nbsp;</span></u></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">CHIM TRĨ ĐỎ GIỐNG DT&nbsp;:</em></span></u></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">T&Ocirc;I ĐANG CHO NH&Acirc;N GIỐNG TH&Agrave;NG C&Ocirc;NG ĐẼ RẤT TỐT SỐ LƯỢNG LỚN CHIM TRĨ CON GIỐNG LOẠI 01 TH&Aacute;NG TUỔI CUNG CẤP CHO TẤT CẢ V&Ugrave;NG MIỀN ĐỘNG NAM BỘ, V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH MIỀN T&Acirc;Y</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">TRĨ ĐỎ CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỄ SINH SẢN TR&Aacute;I M&Ugrave;A HIỆN VẨN C&Oacute; TRĨ CON ( THEO TỰ NHI&Ecirc;N M&Ugrave;A N&Agrave;Y KH&Ocirc;NG SINH SẢN)</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">MỘT NĂM M&Ocirc;T CON M&Aacute;I ĐẼ B&Igrave;NH QU&Acirc;N 90-100 TRỨNG</span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;T&Ocirc;I CAM ĐOAN L&Agrave; SỰ THẬT DO CHẾ ĐỘ THỨC ĂN V&Agrave;N CHĂM S&Oacute;C CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&gt; G&Agrave; KIỂNG CON GIỐNG DT&nbsp;</span></u></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">0925639185&nbsp;<u style="-webkit-box-shadow: none !important">:</u></span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">C&Oacute; C&Aacute;C LOẠI G&Agrave; KIỂNG TRE TH&Aacute;I TUYẾT , M&Agrave;U,&nbsp;G&Agrave; PHONIX MỸ ( PHƯỢNG HO&Agrave;NG ĐU&Ocirc;I D&Agrave;I 0.6 M&Eacute;T ),&nbsp;&nbsp;XUẤT GIỐNG LOẠI 01 TH&Aacute;NG TUỔI</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;0925639185 &nbsp;SDT B&Agrave;N 0650.3783012&nbsp;,GẶP CHỊ DUY&Ecirc;N&nbsp;&nbsp;DC NH&Agrave; ANH H&Ugrave;NG GẦN CẦU &Ocirc;NG BỐ L&Aacute;I THI&Ecirc;U , TX.THU&Acirc;N AN , p BINH HO&Agrave;, BINH DƯƠNG, C&Aacute;CH TP HCM 20 PH&Uacute;T ĐI XE M&Aacute;Y&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">TƯ VẤN KỸ THUẬT: ĐẾN TRẠI A. H&Ugrave;NG KỸ SƯ&nbsp;N</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&Ocirc;NG L&Acirc;M TP HMC HƯỚNG DẨN B&Agrave; CON, XEM C&Aacute;C LOAI GIỐNG TRĨ ĐỎ 7 M&Agrave;U TH&Aacute;I LAN, C&Ocirc;NG ẤN</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ ĐẾN XEM TRẠI GIỐNG CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">CH&Uacute;C B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #f90519; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">XEM TH&Ecirc;M ( COPE LINK DƯỚI T&Igrave;M GOOGLE)</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="https://sites.google.com/site/vuonchimcanhcom/"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: maroon; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&nbsp;</span></strong></a><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="https://sites.google.com/site/vuonchimcanhcom/"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif">https://sites.google.com/site/vuonchimcanhcom/</span></strong></a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://www.xaluan.com/raovat/2/posts/10-Thu-Vat-Nuoi/59-Mua-Ban-Thu/43913-Ban-Chim-Tri-Giong-Ga-Phonix-Kieng-Duoi-Dai-06-M.html"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif">http://www.xaluan.com/raovat/2/posts/10-Thu-Vat-Nuoi/59-Mua-Ban-Thu/43913-Ban-Chim-Tri-Giong-Ga-Phonix-Kieng-Duoi-Dai-06-M.html</span></strong></a><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial, sans-serif; color: maroon"><br /><br /></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #ff6600; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ccffff">&gt; &gt; H&Acirc;N HẠNH&nbsp;CH&Agrave;O Đ&Oacute;N QU&Yacute; KH&Aacute;CH</span></strong></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 16pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left; line-height: 18pt">&nbsp;</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/86937-ban-chim-tri-do-tri-con-giong-1-thang-tuoi-dt-0925639185#ixzz1sYUhUENW">http://agriviet.com/home/threads/86937-ban-chim-tri-do-tri-con-giong-1-thang-tuoi-dt-0925639185#ixzz1sYUhUENW</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham thi Duyen
- Địa chỉ: cau Ông Bố, Thuân An , Binh Dương
- Điện thoại: 0925639185 - Fax: 0650 3783012
- email: duyenphamthi2011@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx