Bán Chim Trĩ Dỏ Tai tỉnh Phu Thọ

  • Thread starter van@vtv
  • Ngày gửi
V

van@vtv

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><img src="http://www.phuly.gov.vn/images/stories/clip_image002.jpg" border="0" /> </div><p><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: justify">Hai năm trở lại đ&acirc;y, phong tr&agrave;o nu&ocirc;i chim trĩ đỏ ở tỉnh &nbsp;Ph&uacute; Thọ đang mới &nbsp;ph&aacute;t triển. Từ v&agrave;i hộ chăm nu&ocirc;i, đến nay to&agrave;n tỉnh đ&atilde; c&oacute; tới hơn&nbsp; hai mươi hộ g&acirc;y nu&ocirc;i chim trĩ. Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i gia cầm c&oacute; kĩ thuật chăn nu&ocirc;i đơn giản, nhưng cho gi&aacute; trị si&ecirc;u lợi nhuận. Tuy nhi&ecirc;n kinh ngiệm trong chăn nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i đặc sản cho thấy, muốn gi&agrave;nh thắng lợi lớn, phải tranh thủ đầu tư ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave;o thời kỳ đầu, tức l&agrave; khi mới c&oacute; &iacute;t hộ đầu tư chăn nu&ocirc;i. V&agrave; Chim trĩ đỏ hiện nay đang l&agrave; thời k&igrave; khởi điểm phong tr&agrave;o chăn nu&ocirc;i của một lo&agrave;i đặc sản mới.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Hiện nay,t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp trứng v&agrave; chim trĩ con</p><p>&nbsp;Gi&aacute;:chim trĩ con 65.000/con</p><p>&nbsp;Gi&aacute;:Trứng 30.000/qủa&nbsp;</p><p>&nbsp;LH:Anh Văn SDT : 0918308899</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thái Văn
- Địa chỉ: Phường Vân Cơ Tinh Phú Thọ
- Điện thoại: 0918308899 - Fax:
- email: van@yahoo.com