BAN.CHIM.TRI.DO.TRANG.BOM.DONG.NAI

  • Thread starter trumvy
  • Ngày gửi
T

trumvy

Guest
#1
<p><font size="2">Nu&ocirc;i chim trĩ con giống</font></p><p><font size="2"> ch&agrave;o b&agrave; con,</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> kinh tế ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; khăn, nu&ocirc;i con g&igrave; ? Trong khi bệnh dịch tr&agrave;n lan do gia cầm vật nu&ocirc;i suy tho&aacute;i giống</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $ lựa chọn mới cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave; nu&ocirc;i chim trĩ lấy thịt thay v&igrave; nu&ocirc;i g&agrave; thả vườn ( ti&ecirc;u tốn thức ăn nhiều </font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $ nghề tay tr&aacute;i cũng l&agrave; lựa tốt c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ( xả stress,tăng thu nhập, c&oacute; m&oacute;n ngon cuối tuần)</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $- vốn đầu tư thấp: Thức ăn =1/2 g&agrave; thả vườn ( 1 triệu con giống 5 con giống, 1 triệu tiền l&agrave;m chuồng)</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $ gi&aacute; trị thương phẩm cao: Gấp 3-4 lần g&agrave; thả vườn trong khi thời gian nu&ocirc;i bằng nhau.</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $ &iacute;t bệnh tật do chim trĩ c&ograve;n gen đv hoang d&atilde; n&ecirc;n khả năng kh&aacute;ng bệnh cao</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> $ sẽ l&agrave; c&aacute;c m&oacute;n ăn đặc sản cho nh&agrave; h&agrave;ng v&igrave; chất lượng thịt rất ngon, gi&aacute; tri dinh dưởng cao</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> &gt; chim trĩ đỏ giống dt :01665913783</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> t&ocirc;i đang cho nh&acirc;n giống th&agrave;ng c&ocirc;ng đẽ rất tốt số lượng lớn chim trĩ con giống loại 01 th&aacute;ng tuổi cung cấp cho tất cả v&ugrave;ng miền động nam bộ, v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền t&acirc;y</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> trĩ đỏ của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thễ sinh sản tr&aacute;i m&ugrave;a hiện vẩn c&oacute; trĩ con ( theo tự nhi&ecirc;n m&ugrave;a n&agrave;y kh&ocirc;ng sinh sản)</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> một năm m&ocirc;t con m&aacute;i đẽ b&igrave;nh qu&acirc;n 90-100 trứng</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> t&ocirc;i cam đoan l&agrave; sự thật do chế độ thức ăn v&agrave;n chăm s&oacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2"><br /> lien.he:01665913783</font></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/94385-Ban-chim-tri-do-trang-bom-dong-nai#ixzz3Hlw0h22H">http://agriviet.com/home/threads/94385-Ban-chim-tri-do-trang-bom-dong-nai#ixzz3Hlw0h22H</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran.vy
- Địa chỉ: 205bac.dong.nai
- Điện thoại: 01665913783 - Fax:
- email: lamchivy81@yahoo.com