Bán chim trĩ đõ,trĩ trống, trĩ con, trứng trĩ

trieu_vo

Lữ khách
#1
<p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">&nbsp;XIn ch&agrave;o mọi người,</span></em></p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">T&ocirc;i đang hiện c&oacute; v&agrave;i chục chim trĩ đỏ ( khoan cổ trắng) từ v&agrave;i th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh ( đang đẻ). v&igrave; diện t&iacute;ch nu&ocirc;i giới hạn,n&ecirc;n c&aacute;c AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i c&oacute; thể b&aacute;n hay trao đổi với gi&aacute; rất hợp l&yacute;.&nbsp;V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giao h&agrave;ng, n&ecirc;n việc mua b&aacute;n sẽ tại B&igrave;nh Dương v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tự lo vận chuyển.</span></em><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span> <p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">V&igrave; l&agrave; nu&ocirc;i chơi dư b&aacute;n,&nbsp;đặc biệt c&oacute; hơn <font style="background-color: #9933ff">10 </font>em trĩ trống trưởng th&agrave;nh rất&nbsp;đẹp cần thanh l&yacute; lu&ocirc;n&nbsp;n&ecirc;n sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt cho AE muốn mua thật sự.xin li&ecirc;n hệ: anh Triều; <a href="mailto:trieu_vo@yahoo.com">trieu_vo@yahoo.com</a> hay 092 8422779 <img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" /></span></em></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Hải Triều
- Địa chỉ: 15 Đường số 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: trieu_vo@yahoo.com
 

tuankhanh259

Gà Đông Tảo Long An
#3
Mình ở Long An định mua 5 con mái. bán giá bao nhiêu 1 con vậy bạn ...LH :0983373259

<p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">&nbsp;XIn ch&agrave;o mọi người,</span></em></p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">T&ocirc;i đang hiện c&oacute; v&agrave;i chục chim trĩ đỏ ( khoan cổ trắng) từ v&agrave;i th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh ( đang đẻ). v&igrave; diện t&iacute;ch nu&ocirc;i giới hạn,n&ecirc;n c&aacute;c AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i c&oacute; thể b&aacute;n hay trao đổi với gi&aacute; rất hợp l&yacute;.&nbsp;V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giao h&agrave;ng, n&ecirc;n việc mua b&aacute;n sẽ tại B&igrave;nh Dương v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tự lo vận chuyển.</span></em><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span> <p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">V&igrave; l&agrave; nu&ocirc;i chơi dư b&aacute;n,&nbsp;đặc biệt c&oacute; hơn <font style="background-color: #9933ff">10 </font>em trĩ trống trưởng th&agrave;nh rất&nbsp;đẹp cần thanh l&yacute; lu&ocirc;n&nbsp;n&ecirc;n sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt cho AE muốn mua thật sự.xin li&ecirc;n hệ: anh Triều; <a href="mailto:trieu_vo@yahoo.com">trieu_vo@yahoo.com</a> hay 092 8422779 <img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" /></span></em></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Hải Triều
- Địa chỉ: 15 Đường số 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: trieu_vo@yahoo.com
Mình ở Long An định mua 5 con mái. bán giá bao nhiêu 1 con vậy bạn ...LH khanh :0983373259

--------

<p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">&nbsp;XIn ch&agrave;o mọi người,</span></em></p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">T&ocirc;i đang hiện c&oacute; v&agrave;i chục chim trĩ đỏ ( khoan cổ trắng) từ v&agrave;i th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh ( đang đẻ). v&igrave; diện t&iacute;ch nu&ocirc;i giới hạn,n&ecirc;n c&aacute;c AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i c&oacute; thể b&aacute;n hay trao đổi với gi&aacute; rất hợp l&yacute;.&nbsp;V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giao h&agrave;ng, n&ecirc;n việc mua b&aacute;n sẽ tại B&igrave;nh Dương v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tự lo vận chuyển.</span></em><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span> <p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">V&igrave; l&agrave; nu&ocirc;i chơi dư b&aacute;n,&nbsp;đặc biệt c&oacute; hơn <font style="background-color: #9933ff">10 </font>em trĩ trống trưởng th&agrave;nh rất&nbsp;đẹp cần thanh l&yacute; lu&ocirc;n&nbsp;n&ecirc;n sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt cho AE muốn mua thật sự.xin li&ecirc;n hệ: anh Triều; <a href="mailto:trieu_vo@yahoo.com">trieu_vo@yahoo.com</a> hay 092 8422779 <img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" /></span></em></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Hải Triều
- Địa chỉ: 15 Đường số 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: trieu_vo@yahoo.com
Mình ở Long An định mua 5 con mái. bán giá bao nhiêu 1 con vậy bạn ...LH khanh :0983373259

<p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">&nbsp;XIn ch&agrave;o mọi người,</span></em></p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">T&ocirc;i đang hiện c&oacute; v&agrave;i chục chim trĩ đỏ ( khoan cổ trắng) từ v&agrave;i th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh ( đang đẻ). v&igrave; diện t&iacute;ch nu&ocirc;i giới hạn,n&ecirc;n c&aacute;c AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i c&oacute; thể b&aacute;n hay trao đổi với gi&aacute; rất hợp l&yacute;.&nbsp;V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giao h&agrave;ng, n&ecirc;n việc mua b&aacute;n sẽ tại B&igrave;nh Dương v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tự lo vận chuyển.</span></em><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><p>&nbsp;</p></span> <p><em><span style="font-size: 13.5pt; color: #0033ff; font-family: Verdana">V&igrave; l&agrave; nu&ocirc;i chơi dư b&aacute;n,&nbsp;đặc biệt c&oacute; hơn <font style="background-color: #9933ff">10 </font>em trĩ trống trưởng th&agrave;nh rất&nbsp;đẹp cần thanh l&yacute; lu&ocirc;n&nbsp;n&ecirc;n sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt cho AE muốn mua thật sự.xin li&ecirc;n hệ: anh Triều; <a href="mailto:trieu_vo@yahoo.com">trieu_vo@yahoo.com</a> hay 092 8422779 <img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" /></span></em></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Hải Triều
- Địa chỉ: 15 Đường số 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: trieu_vo@yahoo.com
Mình ở Long An định mua 5 con mái. bán giá bao nhiêu 1 con vậy bạn ...LH khanh :0983373259

Link: http://agriviet.com/home/threads/54081-Ban-chim-tri-do-tri-trong-tri-con-trung-tri#ixzz1qQLNjo8u
 
Last edited: