bán chim Trĩ vừa to vừa đẹp đây!!!

  • Thread starter Bily2405
  • Ngày gửi
B

Bily2405

Guest
#1
<h2 class="posttitle icon"> Ban chim Tri vua to vua dep! </h2> <div class="content"> <div id="post_message_260404"> <blockquote> Chao cac bac!<br /> Nh&agrave; em hiện c&oacute; khoảng 8 con chim Trĩ, 3 trống 5 m&aacute;i loại chim Trĩ đỏ, cổ khoang trắng.<br /> Giống chim n&agrave;y hiếm, c&oacute; bộ l&ocirc;ng rất đẹp! Trứng của n&oacute; th&igrave; ngon hết sảy lu&ocirc;n !!! Gi&aacute; trị kinh tế cao m&agrave; bổ dưỡng nữa ! Giống n&agrave;y qu&yacute; n&ecirc;n gi&aacute; cả vốn dĩ hơi đắt ^^ m&agrave; nay nh&agrave; em b&aacute;n cả b&agrave;y c&oacute; 10 triệu th&ocirc;i &agrave;!<br /> B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; hứng th&uacute; với giống chim n&agrave;y th&igrave; li&ecirc;n hệ với em qua số đt 0934010828. địa chỉ: Hậu Nghĩa - Đức H&ograve;a - Long An</blockquote><blockquote>H&Igrave;NH ẢNH:</blockquote><blockquote><a target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/103732316388550963774/DropBox?authkey=Gv1sRgCKTg3--qhZmD8gE">https://picasaweb.google.com/1037323...KTg3--qhZmD8gE</a> <br /></blockquote></div></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/85394-Ban-chim-Tri-vua-to-vua-dep-#ixzz1svYFEIPp">http://agriviet.com/home/threads/85394-Ban-chim-Tri-vua-to-vua-dep-#ixzz1svYFEIPp</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

#2
<h2 class="posttitle icon"> Ban chim Tri vua to vua dep! </h2> <div class="content"> <div id="post_message_260404"> <blockquote> Chao cac bac!<br /> Nhà em hiện có khoảng 8 con chim Trĩ, 3 trống 5 mái loại chim Trĩ đỏ, cổ khoang trắng.<br /> Giống chim này hiếm, có bộ lông rất đẹp! Trứng của nó thì ngon hết sảy luôn !!! Giá trị kinh tế cao mà bổ dưỡng nữa ! Giống này quý nên giá cả vốn dĩ hơi đắt ^^ mà nay nhà em bán cả bày có 10 triệu thôi à!<br /> Bác nào có hứng thú với giống chim này thì liên hệ với em qua số đt 0934010828. địa chỉ: Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An</blockquote><blockquote>HÌNH ẢNH:</blockquote><blockquote><a target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/103732316388550963774/DropBox?authkey=Gv1sRgCKTg3--qhZmD8gE">https://picasaweb.google.com/1037323...KTg3--qhZmD8gE</a> <br /></blockquote></div></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/85394-Ban-chim-Tri-vua-to-vua-dep-#ixzz1svYFEIPp">http://agriviet.com/home/threads/85394-Ban-chim-Tri-vua-to-vua-dep-#ixzz1svYFEIPp</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
Có 10 triệu thôi ...