bán chó con là chó lai chó tây Golden (chó cha là chó tây Golden)

Tay Bac

Lữ khách
#2
em kết chú cún nhà bác quá , mỗi tội em ở xa quá . chúc 2 em cún máu vè nhà mới