BÁN CHỒN NHUNG ĐEN GIỐNG TẠI ĐẮC HÀ KON TUM

  • Thread starter nhat nguyen
  • Ngày gửi
N

nhat nguyen

Guest
#1
<p>T&Ocirc;I C&Oacute; NU&Ocirc;I CHỒN NHUNG ĐEN ĐƯỢC HƠN HAI NĂM.</p><p>QUA QU&Aacute; TR&Igrave;NH NU&Ocirc;I T&Ocirc;I THẤY LO&Agrave;I N&Agrave;Y PH&Aacute;T TRIỂN TỐT&nbsp;</p><p>NAY C&Oacute; GỐNG BAN NHƯ SAU:</p><p>1-CHỒN MANG BẦU</p><p>2_CHỒN TRƯỞNG TH&Agrave;NH</p><p>3_CHỒN CON</p><p>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N LAC V&Agrave;O SDT:<font size="3">0163 648 456 70 </font></p><p>GI&Aacute; THEO TỪNG THỜI ĐIỂM</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhất chính
- Địa chỉ: đác hà kon tum
- Điện thoại: 0163 684 56 70 - Fax:
- email: nguyenhungvn68@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx