Bán Chồn Nhung đen tại Quảng Ngãi

#1
<p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen.&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important">Mời b&agrave; con đến tham quan trại v&agrave; được tư vấn trực tiếp về kỹ thuật chăn nu&ocirc;i&nbsp;</span>chồn nhung đen cũng như đầu ra v&agrave; tương lai của con vật cực kỳ dễ nu&ocirc;i, &iacute;t thời gian, &iacute;t chi ph&iacute;, kh&ocirc;ng bệnh tật v&agrave; hiệu quả kinh tế cao n&agrave;y.&nbsp;</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Hiện tại trại cung cấp c&aacute;c loại:</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Chồn 2 TH&Aacute;NG tuổi: 900.000đ/1 đ&ocirc;i&nbsp;</span><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span></font><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Chồn bố mẹ đang sinh sản: 1.200.000đ/1 đ&ocirc;i</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Địa chỉ: TH&Ocirc;N TRUNG SƠN - X&Atilde; TAM L&Atilde;NH - HUYỆN PH&Uacute; NINH - TỈNH QUẢNG NAM</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Điện thoại: 0905.251.952</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma" /></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Chồn nhung đen &ndash; l&ocirc;ng đen tuyền, thể h&igrave;nh nhỏ (1~1,5 kg); thịt nạc, thơm ngon; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao. Qua gi&aacute;m định th&igrave; h&agrave;m lượng chất abumin c&oacute; trong thịt chồn đạt tới 91,7% - cao gấp 5,5 lần thịt lợn, cao gấp 4,6 lần thịt b&ograve;, cao gấp 8,3 lần thịt d&ecirc;, cao gấp 4,3 lần thịt g&agrave;, cao gấp 5,6 lần thịt vịt, v&agrave; cao gấp 5,1 so với mực, lượng mỡ chỉ chiếm 14, 8 %; từ đ&oacute; c&oacute; thể thấy Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ cỡ nhỏ; thịt nạc, &iacute;t mỡ v&agrave; c&oacute; nhiều abumin.<br />Thịt Chồn nhung đen c&ograve;n chứa rất nhiều c&aacute;c chất axit amin m&agrave; con người rất cần, ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa can xi, sắt, phốt pho, kẽm, s&ecirc; len &ndash; c&aacute;c chất c&agrave;ng &iacute;t thấy ở c&aacute;c loại động vật kh&aacute;c; trong đ&oacute; s&ecirc; len được gọi l&agrave; &ldquo;tố chất vi lượng ph&ograve;ng chống ung thư h&agrave;ng đầu&rdquo;. C&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thịt Chồn nhung đen rất dễ d&agrave;ng hấp thụ, dễ ti&ecirc;u h&oacute;a, l&agrave; loại thực phẩm bổ dưỡng tự nhi&ecirc;n cho người gi&agrave;, trẻ nhỏ, người bệnh, sản phụ; cũng l&agrave; thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho những người c&oacute; bệnh cao huyết &aacute;p m&atilde;n t&iacute;nh, ngo&agrave;i ra thịt Chồn nhung đen c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh thịt hộp, thịt kh&ocirc;, nước uống dinh dưỡng, l&ocirc;ng Chồn nhung đen l&agrave; nguy&ecirc;n liệu y dược quan trọng, da v&agrave; l&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; thể gia c&ocirc;ng chế biến th&agrave;nh c&aacute;c loại sản phẩm thuộc gia xuất khẩu m&agrave; tr&ecirc;n thị trường đang ưa chuộng.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Thời gian chồn nhung đen từ l&uacute;c sinh cho tới l&uacute;c trưởng th&agrave;nh l&agrave; khoảng 60 ng&agrave;y đối với con c&aacute;i, v&agrave; khoảng 70 ng&agrave;y đối với con đực. Chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i sau khi giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng, chồn c&aacute;i mang thai khoảng 60~70 ng&agrave;y, mỗi lần sinh từ 3~6 con, mỗi năm mang thai 4~5 lần, một con đực phối cho 1~2 con c&aacute;i l&agrave; tốt nhất. Thời gian chồn c&aacute;i sinh con xảy ra v&agrave;o cả buổi ng&agrave;y lẫn buổi đ&ecirc;m, nhưng thường thấy rất nhiều v&agrave;o đ&ecirc;m khuya, sau khi sinh chồn mẹ liền ăn nhau thai của chồn con, liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con, sau đ&oacute; mới cho chồn con b&uacute;. Chồn con sau khi sinh v&agrave;i tiếng liền c&oacute; thể ăn được thức ăn ngo&agrave;i, sau 40~60 ng&agrave;y chồn con c&oacute; thể trọng khoảng 500 gam. Tuổi thọ của chồn nhung đen c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i khoảng 6~7 năm.<br /></span></span></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Cảm ơn mọi người đ&atilde; đọc tin.</span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Tr&acirc;n trọng!</span></p><p>&nbsp;Nguyễn THị Phượng</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905.251.952 - Fax: 05106. 524.011
- email: ntphuong1887@gmail.com
 

Top