bán con giống và thương phẩm tu hài và hàu sữa thái bình dương

  • Thread starter trại sao biển
  • Ngày gửi
T

trại sao biển

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thắm nguyễn
- Địa chỉ: 16D lương đắc bằng, phường vĩnh hòa, nha trang, khánh hòa
- Tel, Fax: 0946960048, 0946960448 ::: FaX
- email: saobien144jp@yahoo.com
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c!</p><p>hiện nay t&ocirc;i c&oacute; h&agrave;u sữa th&aacute;i b&igrave;nh dương thương phẩm số lượng lớn. ngo&agrave;i ra t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp giống tu h&agrave;i v&agrave; thương phẩm.gi&aacute; cả rẻ hơn gi&aacute; thị trường v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất theo quy tr&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n từ trại giống đến b&egrave; nu&ocirc;i thương phẩm. n&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng sản phẩm v&agrave; gi&aacute; cả.</p><p>mong t&igrave;m đối t&aacute;c để hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i.</p><p>li&ecirc;n hệ xu&acirc;n thắm 0946960048, 0946960448,&nbsp; 01246966077</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx