Bán con hến làm thức ăn ngành chăn nuôi

dangquocbuu

Lữ khách
#1
<div>B&aacute;n con hến l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;</p> <p><strong><font size="4">B&aacute;n con hến số lượng lớn d&ugrave;ng để :</font></strong></p> <ul> <li><strong><font size="4">l&agrave;m thực phẩm,</font></strong></li> <li><strong><font size="4">Chế biến thức ăn gia s&uacute;c</font></strong></li> <li><strong><font size="4">Chế biến thức ăn gia cầm</font></strong></li> <li><strong><font size="4">Chế biến thức ăn thủy sản</font></strong></li> <li><strong><font size="4">Chế biến thức ăn thủy hải sản</font></strong></li> <li><strong><font size="4">D&ugrave;ng l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i lợn, g&agrave;, vịt, c&aacute; tra, c&aacute; ba sa, ....</font></strong></li></ul> <p><strong>(B&aacute;n nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm, thủy hải sản)</strong></p> <p>Cần b&aacute;n con hến số lượng lớn nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn gia s&uacute;c, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy hải sản</p> <p>Đơn vị c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp chuy&ecirc;n </p> <ul> <li><strong>sản xuất chế biến c&aacute;m thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, </strong></li> <li><strong>sản xuất chế biến c&aacute;m thức ăn chăn nu&ocirc;i gia cầm, </strong></li> <li><strong>sản xuất chế biến c&aacute;m thức ăn chăn nu&ocirc;i thủy hải sản</strong></li> <li><strong>chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thủy hải sản (c&aacute; tra, c&aacute; basa,...)</strong></li></ul> <p>li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được gi&aacute; tốt nhất.</p> <p>Email: <a href="mailto:dangquocbuu@gmail.com">dangquocbuu@gmail.com</a></p> <p>DT: 09 89 23 80 78</p> <p>Xem h&igrave;nh con hến</p> <p><img border="0" hspace="0" alt="Con hến" align="baseline" src="http://farm8.staticflickr.com/7016/6617445797_562d6bca6c.jpg" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Quốc Bửu
- Địa chỉ: Dong Thap
- Điện thoại: 0989238078 - Fax:
- email: dangquocbuu@gmail.com