Bán công nghệ pha chế dung dịch pH test

  • Thread starter ngocthanhcn
  • Ngày gửi
N

ngocthanhcn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngoc Thanh
- Địa chỉ: Tp Ho Chi Minh
- Tel, Fax: 01229625524
- email: ngocthanhcn@yahoo.com
================================

<p><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4"><img src="http://www.kimquy.com/u_img/ad8141-pH.jpg" border="0" />&nbsp;</font></p><p><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">Dung dịch pH test được d&ugrave;ng để kiểm tra pH&nbsp; của m&ocirc;i trường nước nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; nước sinh hoạt. Sử dụng được cho m&ocirc;i trường nước mặn v&agrave; nước ngọt.<br /><br />T&ocirc;i đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng hệ dung dịch pH c&oacute; độ chuyển m&agrave;u từ 4.5 đến 9.0 giống như của Sera pH-test hiện đang b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường (xem h&igrave;nh).<br />Chi ph&iacute; để l&agrave;m ra 1 hộp ph-test 15ml l&agrave; 4.000 - 5.000 đồng (bao gồm h&oacute;a chất, chai lọ v&agrave; vỏ hộp). Rẻ hơn rất nhiều so với Sera pH-test (gi&aacute; b&aacute;n 1 hộp 15ml hiện hay của Sera pH-test gần 100.000 đồng).<br /><br />Dung dịch pH của t&ocirc;i đ&atilde; được kiểm định tại Trung t&acirc;m Dịch vụ Ph&acirc;n t&iacute;ch Tp.HCM.<br /><br />Gi&aacute; b&aacute;n c&ocirc;ng nghệ: 10 triệu đồng. C&oacute; hợp đồng chuyển giao.<br /><br />Xin li&ecirc;n hệ số phone: 0122.9625524 (A. Th&agrave;nh).<br />Email: ngocthanhcn@yahoo.com</font></p>
 

Top