BÁN CỦ GỪNG SỐ LƯỢNG KHÔNG HẠN CHẾ

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tp.hcm
- Tel, Fax: 0908373986
- email: hoangvietsky@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Hiện doanh ngiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c mặc h&agrave;ng n&ocirc;ng sản v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y thuốc qu&yacute; số lượng kh&ocirc;ng hạn chế</font></p><font face="Times New Roman">ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c bạn h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về n&ocirc;ng sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n , Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&acirc;y nguy&ecirc;n để b&aacute;n nội địa v&agrave; xuất khẩu về M&igrave; l&aacute;t, củ riềng,củ gừng,củ R&aacute;y rừng...Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c bạn sẽ an t&acirc;m chất lượng cũng như về t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp trong kinh doanh,ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mong muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với đối t&aacute;c<br />ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; doanh nghiệp , qu&yacute; nh&agrave; thuốc cho nhu cầu đặt h&agrave;ng.<br />Sự h&agrave;i l&ograve;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; phương ch&acirc;m l&agrave;m việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />Qu&yacute; c&ocirc;ng ty , kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong>Khu vực HCM : Ho&agrave;ng Minh Việt<br /></strong><strong>Sdt: 0908373986&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>Email: </strong><strong><a href="mailto:hoangvietsky@yahoo.com">hoangvietsky@yahoo.com</a></strong><strong><br /></strong><strong>Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n<br /></strong><strong>C&ocirc; Nghĩa <br /></strong><strong>th&ocirc;n 3 x&atilde; Lộc Nam, Bảo L&acirc;m, L&acirc;m Đồng<br /></strong><strong>Đt&nbsp;: (063)3878.521<br /></strong><strong>Dđ&nbsp;:0979825157<br /></strong><strong>Email&nbsp;:nongsanlamdong@yahoo.com<br /></strong><strong>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o<br /></strong><br /></font>&nbsp;
 

Top