Bán đất nông nghiệp tại Long An.

xuanbinh

Thành viên mới
#1

Long an caàn baùn ñaát noâng nghieäp, ñaát laøm trang traïi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Giaù caû ñaát hieän nay coøn raát reû coù anh chò chò coâ baùc naøo coù quan taâm mua kòp thôøi luùc naøy ñaát coøn reû.<o:p></o:p>
Giaù caû : 110.000.000/1heùcta – 150.000.000/1heùcta – 170.000.000/ 1heùcta – 200.000.000/ 1heùcta- 250.000.000/ 1heùcta – 300.000.000/1heùcta.<o:p></o:p>
Noùi chung laø tieàn naøo cuûa naáy.<o:p></o:p>
Ñòa chæ lieân heä: xaõ Myõ Thaïnh Taây – huyeän Ñöùc Hueä – tænh Long An<o:p></o:p>
Ñt: 0933712422 – gaëp bình xin caûm ôn.<o:p></o:p>
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#2
Đọc tiều đề mà chẳng hiểu là gì nữa, Duy nhất 2 chữ" Long an". Bài này nên xóa ko bác xuanbinh?
 

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#3
Bác này ở Long an . Giáp cam phu chia vì thế ký tự viết ra giống tiếng Chăm quá .
Dịch tạm là . Long an cần bán đất nông nghiệp,đất làm trang trại
và câu cuối nói chung tiền nào của nấy . gặp bình xin cảm ơn

Các đoạn còn lại potay luôn :D
 

xuanbinh

Thành viên mới
#4
bác thông cảm máy tính bị lổi minh không để ý
hôm nay xem lại mới thấy là mình củng không hiểu nói chi các bác.
 

xuanbinh

Thành viên mới
#6
mình biết bác- nuôi dế- trình độ cao hơi bị rảnh rỗi cho nên hay bắt bẻ người khác thôi hen ngày sẻ gặp lại bác.
bác bắt bẻ mình làm chi. bác đã được đến 6 sao rồi, còn cháu chỉ có 0 sao thôi.
---------------
hôm đó bất cẩn quá bị sai nhờ bác đã sửa lại cho mình giùm xin cảm ơn nhiều.
 
Last edited:

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#7
Bạn ơi . Nếu muốn có nhiều người đọc tin thì phải có người reply . Tôi bắt bẻ bạn tôi có được gì đâu bạn bạn nói thế lần sau có bài của bạn tôi tránh xa vậy .

Vấn đề của bạn ko phải do lỗi máy tính của bạn . Mà nằm ở việc bạn post nhầm box . Vì thế khi mod chuyển bài sang đúng box mua bán đất đai thì bị lỗi hiển thị .
 

Top