Bán đất trồng cây cảnh - Showroom cây cảnh đẹp hà nội

  • Thread starter ind6688
  • Ngày gửi
I

ind6688

Guest
#1
<p> Caycanhthanglong.vn với bề d&agrave;y kinh nghiệm trồng c&acirc;y l&acirc;u năm chuy&ecirc;n cung cấp đất trồng c&acirc;y cảnh, c&acirc;y hoa, bonsai đ&atilde; chứa đầy đủ c&aacute;c h&agrave;m lượng dinh dưỡng cần thiết cho c&acirc;y trồng, bạn chỉ việc sử dụng m&agrave; kh&ocirc;ng cần trộn th&ecirc;m bất cứ chất dinh dưỡng n&agrave;o. Bạn c&oacute; thể xem chi tiết sản phẩm đất trồng tại đ&acirc;y: http://caycanhthanglong.vn/A57/dat-trong- phan-bon.html </p><p>Đồng thời Caycanhthanglong.vn xin giới thiệu Showroom được trưng b&agrave;y rất đẹp với đầy đủ c&aacute;c sản phẩm, dụng cụ c&acirc;y cảnh mời c&aacute;c bạn gh&eacute; thăm tại vườn cảnh ch&uacute;ng t&ocirc;i. </p><p> Xem video c&acirc;y cảnh h&agrave; nội: http://caycanhthanglong.vn/A95B7056/cay-canh-ha-noi.html</p><p> Chi tiết dịch vụ c&acirc;y cảnh h&agrave; nội: http://caycanhthanglong.vn/A77B6736/dich-vu-cay-van-phong.html </p><p> H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau: C&Ocirc;NG TY CP VƯỜN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG </p><p>Địa chỉ Vườn cảnh: Li&ecirc;n hợp thể thao Bộ C&ocirc;ng an - Khuất Duy Tiến Địa chỉ Văn ph&ograve;ng: Huỳnh Cung - Tam Hiệp - Thanh Tr&igrave; - HN </p><p>Email: dongphuong@caycanhthanglong.vn </p><p>ĐT: (04)63287463 - (04)632.87.450</p><p> Tổng đ&agrave;i tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03 </p><p>Website: http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/</p><p> Diễn đ&agrave;n bonsai - Forum b&agrave;n luận bon sai - thảo luận s&ocirc;i nổi về c&acirc;y cảnh H&agrave; Nội: http://bonsaiforum.vn/tao-hinh-bonsai/79-su-khac-nhau-giua-dung-day-nhom-va-cat-giet-trong-che-tac-bonsai.html <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ind
- Địa chỉ: ccth
- Điện thoại: 0463287450 - Fax:
- email: dongphuong@caycanhthanglong.vn
 

I

ind6688

Guest
#2
Mời các bạn xem lại thông tin sau dễ nhìn hơn nhé:

Bán đất trồng cây cảnh - Showroom cây cảnh đẹp hà nội
Caycanhthanglong.vn với bề dày kinh nghiệm trồng cây lâu năm chuyên cung cấp đất trồng cây cảnh, cây hoa, bonsai đã chứa đầy đủ các hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, bạn chỉ việc sử dụng mà không cần trộn thêm bất cứ chất dinh dưỡng nào. Bạn có thể xem chi tiết sản phẩm đất trồng tại đây: http://caycanhthanglong.vn/A57/dat-trong- phan-bon.html
Đồng thời Caycanhthanglong.vn xin giới thiệu Showroom được trưng bày rất đẹp với đầy đủ các sản phẩm, dụng cụ cây cảnh mời các bạn ghé thăm tại vườn cảnh chúng tôi.
Xem video cây cảnh hà nội: http://caycanhthanglong.vn/A95B7056/cay-canh-ha-noi.html Chi tiết dịch vụ cây cảnh hà nội: http://caycanhthanglong.vn/A77B6736/dich-vu-cay-van-phong.html

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP VƯỜN ĐÔNG PHƯƠNG
Địa chỉ Vườn cảnh: Liên hợp thể thao Bộ Công an - Khuất Duy Tiến
Địa chỉ Văn phòng: Huỳnh Cung - Tam Hiệp - Thanh Trì - HN
Email: dongphuong@caycanhthanglong.vn

ĐT: (04)63287463 - (04)632.87.450

Tổng đài tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03

Website:
http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/

Diễn đàn bonsai - Forum bàn luận bon sai - thảo luận sôi nổi về cây cảnh Hà Nội:

http://bonsaiforum.vn/tao-hinh-bons...ay-nhom-va-cat-giet-trong-che-tac-bonsai.html
 
Top