BÁN DẦU CÁ & BỘT CÁ TRA, CÁ BIỂN (CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC)

  • Thread starter QUANGMINHSEAFOOD CO.,LTD
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

QUANGMINHSEAFOOD CO.,LTD

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: QUANGMINHSEAFOOD CO.,LTD
- Địa chỉ: Lô 2.20A, KCN Trà Nóc II, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103744898 ::: FaX 07103744011
- email: qmc07@quangminhseafood.com.vn
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">K&iacute;nh Ch&agrave;o Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty.<br /></font></font></strong><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i, <strong>C&ocirc;ng Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh</strong>, tọa lạc tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c - Cần Thơ. Với diện t&iacute;ch hơn 80.000 m2, gồm&nbsp;5 nh&agrave; m&aacute;y chế biến: 1 T&ocirc;m, 2 C&aacute; Tra đ&ocirc;ng lạnh, 1 Bột &amp; Dầu c&aacute;, 1 Surimi,&nbsp;v&agrave; hệ thống v&ugrave;ng nu&ocirc;i hơn 600 ha nu&ocirc;i c&aacute; &amp; t&ocirc;m trải khắp v&ugrave;ng Đồng Bằng S&ocirc;ng Cửu Long.</font></font></p><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp; Trong năm vừa qua, với lợi thế lớn về nguồn nguy&ecirc;n liệu ổn định, v&agrave; 2 nh&agrave; m&aacute;y chế biến c&aacute; tra xuất khẩu v&agrave; 1 nh&agrave; m&aacute;y Surimi c&aacute; biển n&ecirc;n c&ocirc;ng ty đ&atilde; x&acirc;y dựng <strong>d&acirc;y chuyền chế biến Bột &amp; Dầu c&aacute; tra, Bột c&aacute; biển theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp hiện đại</strong> với c<strong>&ocirc;ng suất 5000 tấn/th&aacute;ng</strong> v&agrave; c<strong>&ocirc;ng nghệ sấy bằng hơi nước bảo ho&agrave;. Chỉ ti&ecirc;u chất lượng th&agrave;nh phẩm hiện tại của c&ocirc;ng ty :<br /></strong></font></font><strong><font size="3">I/ .Ch&acirc;́t lượng bột c&aacute; tra:<br /></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Đ&ocirc;̣ đạm : 57% - 63% </font><br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>2. Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 10% Max<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>3. Béo : 12% Max<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>4. Tro : 25% Max<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>5. Độ tươi ( TVBN ): 120 Max<br /></font></strong><strong><font size="3">II/. Chất lượng bột c&aacute; biển:<br /></font></strong><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Đ&ocirc;̣ đạm : 55% Min</font></strong><strong><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 10% Max</font><br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>3. Béo : 11% Max<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>4. Mu&ocirc;́i : 3% Max<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>5. Độ tươi ( TVBN ): 180 Max<br /></font></strong><strong><font size="3">III/. Chất lượng dầu c&aacute; tra:<br /></font></strong><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. AV : 1% Max</font></strong><strong><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 1% Max</font><br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>3. I-ốt : 58% Min<br /><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>4. peroxide : 5% Max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><br /></strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Quang Minh rất mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đến thăm quan c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: trực tiếp với c&ocirc;ng ty TNHH Thủy Sản Quang Minh, or <strong>Mr. Phương 0987875758 ,email: qmc07@quangminhseafood.com.vn</strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&acirc;n Trọng K&iacute;nh Ch&agrave;o.<br /></font></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top