bán đầu cá cơm sấy khô phú quốc

  • Thread starter thabico
  • Ngày gửi
T

thabico

Guest
#1
<div><br /></div><div>b&ecirc;n m&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng ty cổ phần thực phẩm th&aacute;i b&igrave;nh ( thaibinhfood)</div><div>c&ocirc;ng ty m&igrave;nh hi&ecirc;n đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m đối t&aacute;c ph&acirc;n phối ti&ecirc;u thụ đầu c&aacute; cơm sấy .với số lượng lớn.</div><p>sản lượng cung cấp mỗi th&aacute;ng v&agrave;o khoảng 280-300 tấn</p><p>&nbsp;độ đạm của đầu c&aacute; cơm l&agrave; 42 độ kh&ocirc; 18 gi&aacute;n b&aacute;n tại h&agrave; nội 12.000/kg</p><p>độ đạm của đầu c&aacute; nuc l&agrave; 45 độ kh&ocirc; l&agrave; 18gi&aacute; b&aacute;n tại h&agrave; nội 13.000/kg</p><p>qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệMr Trượng 0903998819 ( gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty )</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần văn trượng
- Địa chỉ: 726 đường láng - đống đa - hà nội
- Điện thoại: 0903998819 - Fax:
- email: truongtran@thaibinhfood.com
 

Đối tácTop