BÁN DCP (Dicalcium Phosphate) và MCP ((monocalcium phosphate)

  • Thread starter tranphiyen_79
  • Ngày gửi
T

tranphiyen_79

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Phi Yến
- Địa chỉ: 93/13/25 nguyễn du phường 7 gò vấp tp hcm
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: tranphiyen_79@yahoo.com.vn
================================

<p>DCP: <br /></p><p>
</p><p>&nbsp;Th&ocirc;ng tin sản phẩm:<br /> C&ocirc;ng thức h&oacute;a học : CaHPO4.2H2O<br /> CAS số : 7757-93-9<br /> Ngoại quan: bột m&agrave;u trắng, hạt nhỏ, kh&ocirc;ng m&ugrave;i, dễ d&agrave;ng tan trong hydrochloric, axit nitric v&agrave; axit, &iacute;t tan trong nước, hầu như kh&ocirc;ng h&ograve;a tan trong rượu, với t&iacute;nh h&ograve;a tan 0.02g tr&ecirc;n 100ml ở 25 &deg; C.<br /> Ứng dụng: Bổ sung kho&aacute;ng vi lượng Ca, P trong thức ăn động vật, b&ecirc; t&ocirc;ng x&acirc;y dựng, sản xuất đồ gốm v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n. DCP được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i trong việc cải thiện sản xuất tỷ suất giống lai, tỷ lệ mang thai v&agrave; tỷ lệ sống s&oacute;t trong chăn nu&ocirc;i, n&acirc;ng cao khả năng chống bệnh dịch hạch, chống dịch bệnh, ti&ecirc;u chảy, ph&ograve;ng chống heo, g&agrave; x&aacute;o trộn khi ăn , gi&uacute;p tăng trưởng, tăng sản lượng trứng v&agrave; thịt. DCP cũng l&agrave; một giải ph&aacute;p thay thế ho&agrave;n hảo của bột xương thịt, bột c&aacute; v&agrave; c&aacute;c bữa ăn bao bột.<br /> <br /> Ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật:<br /> <br /> Phốt pho P (min) 18% (hoặc 17%)<br /> Canxi Ca (min) 23%<br /> Fluorine (max) 0.18%<br /> Arsenic (min) 0.0004 mg/kg<br /> Độ ẩm (max) 10%<br /> Size pass 0.05mm (min) 0.0018mg/kg<br /> K&iacute;ch thước hạt (&micro; &le;500um) 99,1%<br /> <br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i : Bao PE / PP 40kg<br /> Lưu trữ: trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển n&ecirc;n tr&aacute;nh mưa v&agrave; ẩm ướt, giữ ở nơi tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;, kh&ocirc;ng pha trộn với h&agrave;ng h&oacute;a độc.<br /> H&atilde;ng sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc </p><p><br />MCP:</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p>Th&ocirc;ng tin sản phẩm:<br /> C&ocirc;ng thức h&oacute;a học : Ca(H2PO4)2.2H2O<br /> Ngoại quan: bột m&agrave;u trắng, hạt nhỏ, kh&ocirc;ng m&ugrave;i.<br /> Ứng dụng: Bổ sung kho&aacute;ng vi lượng Ca, P trong TĂCN. Phospho v&agrave; calcium l&agrave; những yếu tố vĩ m&ocirc;. C&oacute; một mối quan hệ chặt chẽ giữa chức năng canxi, phốt pho v&agrave; magi&ecirc;, m&agrave; l&agrave;m cho họ kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời Ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; dưới h&igrave;nh thức Ca + + v&agrave; Mg + + (Cation h&oacute;a trị hai) v&agrave; PO 4 3 -. ( anion) c&oacute; quan hệ gần gũi n&agrave;y được th&agrave;nh lập. Một vấn đề chuyển tiếp với một trong số đ&oacute; sẽ ảnh hưởng đến sự c&acirc;n bằng của hai kh&aacute;c l&agrave; một trong những th&agrave;nh phần của cấu tr&uacute;c xương.. Dưới dạng axit photphoric, n&oacute; l&agrave; một phần của c&aacute;c yếu tố cấu tr&uacute;c của nguy&ecirc;n sinh vật. Dưới h&igrave;nh thức ATP, n&oacute; phục vụ như l&agrave; một accumulator v&agrave; truyền năng lượng. phốt ph&aacute;t l&agrave; cần thiết để duy tr&igrave; c&aacute;c acido th&ecirc;m chất lỏng di động-cơ bản c&acirc;n đối Họ đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; bộ đệm trong m&aacute;u, nước bọt, rượu rumen v&agrave; chất lỏng kh&aacute;c.. Ở cấp độ thận, phốt ph&aacute;t can thiệp v&agrave;o sự b&agrave;i tiết H + hoặc Na + cho d&ugrave; n&oacute; thường phải axit hoặc kiềm. Canxi l&agrave; một trong những th&agrave;nh phần cơ bản của nguy&ecirc;n sinh vật v&agrave; c&aacute;c cấu tr&uacute;c như xương, g&acirc;n v&agrave; d&acirc;y chằng N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc điều ho&agrave; t&iacute;nh thấm của m&agrave;ng tế b&agrave;o.. đ&oacute;ng một thiết yếu vai tr&ograve; trong việc điều khiển dễ bị k&iacute;ch động neuromuscular. Trong m&aacute;u, canxi, chủ yếu l&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng trong huyết tương Ionised canxi rất quan trọng trong đ&ocirc;ng m&aacute;u, chức năng tim, bắp thịt v&agrave; thần kinh chức năng v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh coagulum trong abomasum của động vật nhai lại trẻ.. N&oacute; hoạt h&oacute;a một số lượng lớn của c&aacute;c hệ thống enzym. (esterases, dehydrogenas, ATPase, vv ..)<br /> Ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật:<br /> Phophorus 20.0 %<br /> Zinc 110 ppm<br /> Calcium 13%-16.3 %<br /> Chromium 100 ppm<br /> Fluorine 0.18 %<br /> Copper 7 ppm<br /> Sodium 0.11 %<br /> Arsenic 0.003 ppm<br /> Iron 1.0 %<br /> Lead &lt; 1 ppm<br /> Aluminium 0.40 %<br /> Vanadium 110 ppm<br /> Magnesium 0.30 %<br /> Cadmium 7 ppm<br /> Potassium 0.14 %<br /> Mercury &lt; 0.01 ppm<br /> Sulfate 2.1 %<br /> Nickel 19 ppm<br /> Manganese 650 ppm<br /> F (max.) 2 100 mg/kg<br /> K&iacute;ch thước hạt (&micro; &le;500um) 95.0%min<br /> Độ ẩm 0.005%<br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i : Bao PE / PP 25kg<br /> H&atilde;ng sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc<br /> <br /> <strong>Bột Canxi - CaCO3</strong><br /> <br /> C&ocirc;ng dụng : sử dụng cho c&aacute;c ng&agrave;nh giấy, nhựa, sơn dầu, sơn nước, cao su, chất<br /> tr&aacute;ng phủ, h&oacute;a chất, vật liệu x&acirc;y dựng, thức ăn gia s&uacute;c, n&ocirc;ng nghiệp, xử l&yacute; nước chất thải, ...<br /> <br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i: Bao: 50kg<br /> Xuất xứ : Việt Nam.<br /> <br /> <strong>Kẽm Sunphat kỹ thuật - ZnSO4</strong><br /> <br /> C&ocirc;ng thức h&oacute;a học : ZnSO4<br /> Ứng dụng : D&ugrave;ng trong sản xuất thức ăn gia s&uacute;c, ph&acirc;n b&oacute;n vi lượng, sản xuất<br /> mực in, thuốc nhuộm, thuốc khử tr&ugrave;ng, ...<br /> Ngoại quan : tinh thể h&igrave;nh lăng trụ, trong suốt, kh&ocirc;ng m&agrave;u<br /> Cặn kh&ocirc;ng tan<br /> H2SO4 tự do<br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i : Bao 25kg<br /> Xuất xứ : Việt Nam (Cty sản xuất)<br />&nbsp; </p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin chắc chắn rằng m&igrave;nh c&oacute; đủ nguồn lực v&agrave; khả năng cung cấp một số h&oacute;a chất với chất lượng cao, gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh v&agrave; phong c&aacute;ch phục vụ chuy&ecirc;n nghiệp để c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với qu&yacute; c&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u kế hoạch kinh doanh của m&igrave;nh.<br /> <br /> Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; c&ocirc;ng ty !<br /> <br /> Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :<br /> <strong>TRẦN THỊ PHI YẾN</strong><br /> Cell: 0979.845.229<br /> Mail: <a href="mailto:tranphiyen_79@yahoo.com.vn">tranphiyen_79@yahoo.com.vn</a><br /> <br /> C&Ocirc;NG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT B&Aacute;CH KHOA<br /> Số 98 Đường 38, P. B&igrave;nh Trưng T&acirc;y, Quận 2, Tp.HCM&nbsp; <br /></p>
 

Đối tác


Top