BÁN DẾ- BỌ CẠP-TẮC KÈ

  • Thread starter TRẦN THỊ THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN THỊ THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THANH
- Địa chỉ: SỐ NHÀ 3/23/208 TAM TRINH-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 046290528--/0987413596
- email: hoacomay86nd@gmail.com
================================

<font size="5" color="#ff0000"><strong> </strong></font><font size="5" color="#99cc00"><font color="#000000"><font color="#ff0000"><strong><u>B&Aacute;N DẾ GIỐNG-KHAY TRỨNG DẾ NỞ TỪ 6000-8000 CON-TẮC K&Egrave; GIỐNG-BỌ CẠP GIỐNG.Cơ sở 1</u>:208/23/3 TAM TRINH-Y&Ecirc;N SỞ- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong><br /> </font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><font color="#99cc00"><strong>LH: Mrs THANH - ĐT: 0462905283-0987413596</strong></font></font></font> <div align="left"><font color="#ff0000"><strong><u>Cơ sở 2</u>:TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.(C&Aacute;CH ĐỀN TRẦN 500M)</strong></font><br /> <font color="#ff0000"><font color="#000000"><font color="#99cc00"><strong>LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </strong></font></font></font><font color="#00ccff"><font color="#99cc00"><strong>0350.3818.159-</strong> <strong> 0945.370.300</strong></font></font></div></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Gekko gekko, họ Gekkonidac, bộ Lacertilia, lớp Reptilia. N&oacute; l&agrave; một dược liệu qu&iacute; m&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta vẫn quen d&ugrave;ng từ l&acirc;u. Do việc khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n số lượng tắc k&egrave; ngo&agrave;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n giảm s&uacute;t nhanh ch&oacute;ng, n&ecirc;n việc nu&ocirc;i n&oacute; để chủ động sử dụng l&agrave; điều cần thiết.<br /> </font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">l&agrave; loại dược liệu qu&yacute; hiếm, c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao.Tắc k&egrave; hay c&ograve;n gọi l&agrave; ĐẠI B&Iacute;CH HỔ hay C&Aacute;P GIẢI.Theo y học d&acirc;n tộc tắc k&egrave; l&agrave; một vị thuốc bổ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, chữa nhiều chứng ho kho trị, ho ra m&aacute;u, hen suyễn, đ&aacute;i rắt ,đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương...tr&aacute;ng dương bổ thận... rất hiệu quả.Trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc nam tắc k&egrave; được d&ugrave;ng ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; t&aacute;n th&agrave;nh bột để uống.Theo c&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; c&oacute; chứa rất nhiều a xit a min v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng sức khỏe con người. (Tr&iacute;ch b&agrave;i của KS ĐẶNG TỊNH )<br /> Ngo&agrave;i sử dụng trong y học tắc k&egrave; c&ograve;n được sử dụng l&agrave;m c&aacute;c m&oacute;n ăn bổ dưỡng, rất được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn ưa chuộng.<br /> Trước đ&acirc;y tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n rất nhiều, nhưng do nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa v&agrave; xuất khẩu ng&agrave;y c&agrave;ng cao n&ecirc;n tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n bị săn bắt qu&aacute; mức gần như cạn kiệt . Do thị trường ti&ecirc;u thụ tắc k&egrave; rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, hiện c&ograve;n khan hiếm, để đ&aacute;p ứng một phần nhu cầu của thị trường n&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp tắc k&egrave; giống , tắc k&egrave; thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</font></font><font size="5"><br /><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://i397.photobucket.com/albums/pp51/tantaitbh/tacke4.jpg" /></font></font><font size="5"><br /><br /></font> <div align="center"><font size="5"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://www.vncreatures.net/forumpic/Gekko%20canhi.jpg" /></font></div> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/15/2b864001358772n.JPG" /><br /> </font></strong></font></font> <font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u>1.ĐẶC ĐIỂM:</u></font></strong> </font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">H&igrave;nh d&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&ocirc;ng giống như con thạch s&ugrave;ng (thằn lằn) nhưng to v&agrave; d&agrave;i hơn. Th&acirc;n d&agrave;i 15-17cm, đu&ocirc;i d&agrave;i 10-15cm. Đầu h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn về ph&iacute;a m&otilde;m. Mắt c&oacute; con ngươi thẳng đứng. C&oacute; hai ch&acirc;n trước v&agrave; hai ch&acirc;n sau, mỗi ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n to&egrave; rộng, mặt dưới ng&oacute;n c&oacute; c&aacute;c n&uacute;t b&aacute;m để con vật dễ leo tr&egrave;o. To&agrave;n th&acirc;n từ đầu đến đu&ocirc;i c&oacute; những vảy nhỏ h&igrave;nh hạt lồi với nhiều m&agrave;u sắc (xanh thẫm, xanh nhạt, v&agrave;ng, đen, đỏ nhạt...). M&agrave;u sắc của con vật thay đổi theo m&agrave;u sắc của m&ocirc;i trường sống để ngụy trang che giấu kẻ th&ugrave; ăn thịt. Đu&ocirc;i tắc k&egrave; được xem l&agrave; phần bổ nhất của con vật. Tắc k&egrave; mất đu&ocirc;i trị gi&aacute; bị giảm hẳn.<br /> </font></font><font size="5"><br /><strong><font color="#99cc00"><u><font color="#99cc00">2.TẬP T&Iacute;NH V&Agrave; SINH TRƯỞNG:</font></u></font></strong><br /></font> <font size="5" color="#000000">Tắc k&egrave; c&oacute; t&ecirc;n trong y học cổ truyền l&agrave; c&aacute;p giới. C&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam, nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i tắc k&egrave;, n&oacute; ở trong c&aacute;c hốc c&acirc;y, cột nh&agrave; hoặc nằm ở dưới c&aacute;c lớp ng&oacute;i &acirc;m dương.</font><font size="5"><br /></font> <font size="5" color="#000000">Tắc k&egrave; hoạt động săn mồi về ban đ&ecirc;m l&agrave; chủ yếu, n&oacute; ăn s&acirc;u bọ, gi&aacute;n, muỗi, ruồi, nhện v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i bọ c&aacute;nh cứng kh&aacute;c. M&ugrave;a đ&ocirc;ng, khi nhiệt độ xuống dưới 20<sup>o</sup>C th&igrave; tắc k&egrave; ngủ đ&ocirc;ng. M&ugrave;a xu&acirc;n về, thời tiết ấm &aacute;p, những tiếng k&ecirc;u: &ldquo;tắc k&egrave;, tắc k&egrave;&hellip; &egrave;&rdquo; l&agrave; tiếng gọi bạn t&igrave;nh trong m&ugrave;a động dục.</font><font size="5"><br /></font> <font size="5" color="#000000">Da tắc k&egrave; c&oacute; nhiều m&agrave;u &oacute;ng &aacute;nh lu&ocirc;n thay đổi theo m&ocirc;i trường với mực đ&iacute;ch ngụy trang để trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Nếu khi bắt được tắc k&egrave; m&agrave; t&uacute;m lấy đu&ocirc;i n&oacute;, lập tức đu&ocirc;i sẽ đứt l&igrave;a gi&uacute;p cho tắc k&egrave; chạy tho&aacute;t. Tắc k&egrave; cũng giống như con thằn lằn, đứt đu&ocirc;i l&agrave; h&igrave;nh thức tự vệ v&agrave; n&oacute; sẽ t&aacute;i sinh đu&ocirc;i kh&aacute;c. Tắc k&egrave; thuộc họ b&ograve; s&aacute;t nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nọc độc. </font><font size="5"><br /></font> <font size="5" color="#000000">Khi tắc k&egrave; được 6 đến 7 th&aacute;ng tuổi đạt trọng lượng khoảng 80g trở l&ecirc;n th&igrave; bắt đầu đẻ trứng, một th&aacute;ng đẻ một lần mỗi lần đẻ từ 2 đến 5 trứng.Ch&uacute;ng đẻ li&ecirc;n tục trong nhiều năm, trứng b&aacute;m v&agrave;o v&aacute;ch tường hoặc th&acirc;n c&acirc;y sau 2 đến 3 th&aacute;ng th&igrave; nở.<font face="arial">Tắc k&egrave; con thường sống chung tổ với bố mẹ, ch&uacute;ng chỉ đi t&igrave;m tổ mới khi tổ cũ đ&atilde; qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u>3.THỨC ĂN:</u></font></strong><br /> Tắc k&egrave; ăn c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&ograve;n sống như: dế m&egrave;n, gi&aacute;n, ch&acirc;u chấu, tr&ugrave;n quế, s&acirc;u, mối, nhện...</font></font><font size="5"><br /><strong><font color="#99cc00"><u>4.C&Ocirc;NG DỤNG:</u></font></strong><br /></font> <div align="left"><font size="5" color="#99cc00"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Theo s&aacute;ch: Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam của GSTS Đỗ Tất Lợi c&oacute; đoạn viết &ldquo;Thịt tắc k&egrave; vị mặn, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, cơ thể suy nhược, chữa nhiều chứng ho kh&oacute; trị rất hiệu quả, tr&aacute;ng dương bổ thận, tăng cường sinh lực, trẻ em c&ograve;i xương, suy dinh dưỡng, hen suyễn, người gi&agrave; đau lưng, đau khớp...&quot; C&ograve;n theo nhiều s&aacute;ch y học cổ truyền, thịt tắc k&egrave;, rượu v&agrave; thuốc b&agrave;o chế từ con tắc k&egrave; c&oacute; t&aacute;c dụng trợ dương, &iacute;ch &acirc;m, trị ho l&acirc;u, ho ra m&aacute;u. Từ gi&aacute; trị bổ dưỡng đ&oacute; trong d&acirc;n gian nhiều người đ&atilde; coi tắc k&egrave; l&agrave; một con vật qu&yacute; hiếm, người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể n&acirc;ng cao sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai. C&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i của n&oacute; c&oacute; chứa nhiều ax&iacute;t amin v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c động k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng cường sức khoẻ cho con người&hellip;</font></font></font></div> <div align="left"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u>5.C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG NU&Ocirc;I: <br /> </u></font></strong></font></font></div> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Trước đ&acirc;y ở nước ta c&oacute; rất nhiều tắc k&egrave;, mỗi năm bẫy bắt tới 2-3 trăm ng&agrave;n con vừa để đ&aacute;p ứng nhu cầu nội ti&ecirc;u vừa để xuất khẩu. Ng&agrave;y nay do bị săn bắn qu&aacute; nhiều đồng thời m&ocirc;i trường sống th&iacute;ch hợp của n&oacute; bị thu hẹp lại n&ecirc;n lượng tắc k&egrave; sống trong tự nhi&ecirc;n bị giảm s&uacute;t mạnh. V&igrave; vậy, người ta đ&atilde; nghĩ ra c&aacute;ch nu&ocirc;i tắc k&egrave; để c&oacute; sản phẩm cung cấp cho thị trường. Căn cứ v&agrave;o tập t&iacute;nh sinh hoạt, đặc biệt l&agrave; tập t&iacute;nh th&iacute;ch sống ở một hang tổ quen thuộc tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y, kh&ocirc;ng ưa rời chỗ ở cũ chuyển đến nơi kh&aacute;c n&ecirc;n ta đ&atilde; nu&ocirc;i được tắc k&egrave; trong chuồng nu&ocirc;i theo c&aacute;ch sau đ&acirc;y:</font></font><font size="5"><br /> - Chuồng nu&ocirc;i được qu&acirc;y bằng lưới nilon hoặc lưới sắt mắt c&aacute;o đường k&iacute;nh mắt lưới 0,3cm. K&iacute;ch thước chuồng: D&agrave;i 3m- rộng 2m- cao 2m. <br /> - L&agrave;m cửa cao để người nu&ocirc;i tiện ra v&agrave;o.<br /> - B&ecirc;n trong chuồng đặt v&agrave;i c&acirc;y gỗ hoặc ống tre nứa cho ch&uacute;ng leo tr&egrave;o v&agrave; đẻ trứng. <br /> Sau đ&oacute; ch&uacute;ng ta chon những con tắc k&egrave; khỏe mạnh gần đến độ tuổi sinh sản thả v&agrave;o chuồng để nu&ocirc;i.Chỉ cần cho ch&uacute;ng ăn uống tốt l&agrave; ch&uacute;ng tự sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt.<br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u>6. PH&Acirc;N BIỆT CON ĐỰC,CON C&Aacute;I:</u></font><br /> </strong></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Cầm con tắc k&egrave; ngửa bụng, giữ cho tư thế nằm y&ecirc;n v&agrave; thẳng, xem c&aacute;c dấu hiệu sau:</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">- Con đực gốc đu&ocirc;i phồng to, lỗ huyệt lồi c&oacute; gờ cao, c&ograve;n con c&aacute;i gốc đu&ocirc;i thon, lỗ huyệt l&eacute;p hơn.</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">- Dưới lỗ huyệt c&oacute; hai chấm gọi l&agrave; chấm dưới huyệt. ở con đực chấm dưới huyệt to như hạt gạo, lồi v&agrave; rất đen, c&ograve;n con c&aacute;i mờ v&agrave; l&eacute;p.</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">- D&ugrave;ng ng&oacute;n tay trỏ v&agrave; ng&oacute;n tay c&aacute;i b&oacute;p v&agrave;o chỗ phồng to của gốc đu&ocirc;i, nếu l&agrave; con đực th&igrave; c&oacute; gai giao cấu l&ograve;i ra mầu đỏ thẫm, con c&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute;.</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br /> TRANG TRẠI THANH TUẤN CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI V&Agrave; THU MUA LẠI H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM CHO B&Agrave; CON. C&Oacute; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI:</strong></font></font><font size="5"><br /><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5"><br /></font> <font size="5"><br /></font> <font size="5"><br /></font> <font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></font></font><font size="5"><br /><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">XIN MỜI LI&Ecirc;N HỆ ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT!</font></strong></font></font><font size="5"><br /><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRAI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</strong></font></font><font size="5" color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH SỐ TK: 1500205375877.</strong></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;. </strong></font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHẤT.</strong></font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><font color="#99cc00"><u><font color="#99cc00">7.C&Aacute;CH CHẾ BIẾN:</font></u></font></font></strong></font><br /> Tắc k&egrave; sau khi bắt về nếu muốn d&ugrave;ng tươi th&igrave; chặt bỏ đầu v&agrave; bốn b&agrave;n ch&acirc;n. D&ugrave;ng dao khứa dọc sống lưng, lột da, mổ bụng bỏ ruột, chặt th&agrave;nh từng miếng đem ướp gia vị: Nước mắm, gừng tươi rồi đem nấu ch&aacute;o. Hoặc sau khi l&agrave;m thịt tắc k&egrave; xong, rửa sạch để r&aacute;o nước, tẩm nước gừng rồi sấy kh&ocirc;, t&aacute;n th&agrave;nh bột. Bột tắc k&egrave; c&oacute; thể trộn mật ong, l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n để để d&ugrave;ng dần.<br /> Muốn bảo quản tắc k&egrave; được l&acirc;u, nhất l&agrave; tắc k&egrave; thương phẩm, cần chế biến tắc k&egrave; kh&ocirc; như sau: Đặt tắc k&egrave; nằm ngửa tr&ecirc;n một miếng gỗ phẳng, đ&oacute;ng đinh ghim bốn b&agrave;n ch&acirc;n v&agrave;o mặt gỗ, d&ugrave;ng dao sắc rạch một đường từ cổ cho đến đu&ocirc;i, moi bỏ ruột, lau sạch m&aacute;u v&agrave; nhớt. D&ugrave;ng hai que to, một que xi&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n trước. Que nữa xuy&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n sau. D&ugrave;ng tiếp hai que ngắn v&agrave; mềm hơn đặt ch&eacute;o trong l&ograve;ng bụng để căng cho phẳng. Cuối c&ugrave;ng d&ugrave;ng một que d&agrave;i xuy&ecirc;n từ đầu xuống tận đu&ocirc;i.<br /> Cắt giấy bản th&agrave;nh từng giải quấn chặt đu&ocirc;i v&agrave;o que để khỏi bị đứt hoặc g&atilde;y, v&igrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; vốn được coi l&agrave; phần qu&yacute; nhất. Sau khi đ&atilde; xử l&iacute; xong đem phơi kh&ocirc; hoặc sấy kh&ocirc;. Dược liệu sau khi đ&atilde; được sấy kh&ocirc; c&oacute; h&igrave;nh dẹt phẳng. Đầu, đu&ocirc;i, ch&acirc;n đều được căng tr&ecirc;n một mặt phẳng. L&uacute;c n&agrave;y, mắt tắc k&egrave; kh&ocirc; l&otilde;m xuống, miệng hơi h&aacute; c&oacute; h&agrave;m răng nhỏ, lưng c&oacute; m&agrave;u đen x&aacute;m, sống lưng nh&ocirc; r&otilde;, to&agrave;n th&acirc;n dược liệu c&oacute; những h&agrave;ng vảy nhỏ&hellip;<br /><strong><font color="#99cc00"><font color="#99cc00"><u><font color="#99cc00">8.NHỮNG B&Agrave;I THUỐC CỦA TẮC K&Egrave;:</font></u></font></font></strong><br /><strong> <u>B&agrave;i 1</u>:</strong> Tắc k&egrave; 50g, b&aacute; k&iacute;ch thi&ecirc;n 100g, h&agrave; thủ &ocirc; đỏ 100g, ho&agrave;ng tinh 100g, đương quy 100g, đại hồi 10g, bạch truật 100g, đường ph&egrave;n 100g.<br /> Đem tắc k&egrave; ng&acirc;m ri&ecirc;ng với đại hồi v&agrave; đương quy c&ugrave;ng 700 ml rượu 40<sup>o</sup>. Số c&ograve;n lại ng&acirc;m với 1 l&iacute;t rượu 40<sup>o</sup>. Mười ng&agrave;y sau đem hai thứ ng&acirc;m chung v&agrave;o một thẩu rượu. Đậy thật k&iacute;n đem ch&ocirc;n dưới h&agrave;ng hi&ecirc;n nh&agrave; c&oacute; nước giọt chảy xuống để lấy thủy kh&iacute;. Ng&acirc;m 3 th&aacute;ng l&agrave; d&ugrave;ng được.<br /><u>T&aacute;c dụng</u>: Chữa suy nhược cơ thể, bổ thận, tr&aacute;ng dương. Uống ng&agrave;y 2 lần, mỗi lần từ 15-20 ml, trước bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /><strong><u>B&agrave;i 2</u></strong>: Tắc k&egrave; 40g, huyết gi&aacute;c 30g, trần b&igrave; 15g, đại hồi 10g, đương quy 50g, bạch truật 50g, đường ph&egrave;n 50g, b&aacute;n hạ 30g. C&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; liều d&ugrave;ng giống như b&agrave;i 1.<br /><u>T&aacute;c dụng</u>: Chữa ho m&atilde;n t&iacute;nh, nhiều đờm, đờm d&iacute;nh kh&oacute; khạc. Người gi&agrave; đau lưng, ch&acirc;n tay nhức mỏi, kh&iacute; huyết k&eacute;m lưu th&ocirc;ng.<br /><strong><u>B&agrave;i 3</u></strong>: Lấy 3-4 con tắc k&egrave; đ&atilde; sấy kh&ocirc; nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch vảy tr&ecirc;n lưng, chặt bỏ bốn b&agrave;n ch&acirc;n, chặt bỏ đầu đoạn từ mắt, đến miệng, chặt tắc k&egrave; th&agrave;nh từng miếng nhỏ, tẩm nước gừng rồi đem sao v&agrave;ng. Ng&acirc;m v&agrave;o 1 l&iacute;t rượu 40<sup>o</sup>. Cho th&ecirc;m v&agrave;o rượu 5g đại hồi v&agrave; 5g vỏ qu&yacute;t cho thơm.Thời gian ng&acirc;m khoảng 3 th&aacute;ng sau d&ugrave;ng l&agrave; được.<br /><u>T&aacute;c dụng</u>: H&agrave;nh kh&iacute;, chống n&ecirc; trệ. <br /> * </font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc nam, tắc k&egrave; được ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; t&aacute;n nhỏ th&agrave;nh bột để uống. </font></font><font size="5"><br /><br /><br /><br /><br /></font> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="229" style="height: 238px"><tbody> <tr> <td> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture201001/127337877.jpg" /></font></font><font size="5"><br /></font> </td> </tr> <tr> <td> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Tắc k&egrave; nướng bổ dưỡng, hương vị thơm ngọt kho&aacute;i khẩu </font></font><font size="5"><br /></font> </td> </tr> </tbody></table> <font size="5"><br /></font> <font size="5" color="#99cc00"><strong><u>9.C&Aacute;CH CHẾ BIẾN C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN:</u></strong></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Theo kinh nghiệm d&acirc;n gian, thịt tắc k&egrave; c&oacute; thể trị suy dinh dưỡng v&agrave; gi&uacute;p cho người bệnh l&acirc;u ng&agrave;y mau phục hồi sức khỏe. Ng&agrave;y nay kh&ocirc;ng &iacute;t người c&ograve;n lưu giữ nhiều b&agrave;i thuốc d&acirc;n gian, trong đ&oacute; con tắc k&egrave; được coi l&agrave; một trong những m&oacute;n ăn bổ dưỡng nhất.</font></font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><br /> <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong>Bổ dưỡng tắc k&egrave; nướng:</strong> </font></font></div> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</font></font><br /> <div align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">X&igrave; xụp ch&aacute;o tắc k&egrave;:</font></font></strong></div> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </font></font><br /> <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong>Nộm tắc k&egrave;:</strong> </font></font></div> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</font></font><br /> <font color="#99cc00"><u><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>10. SAU Đ&Acirc;Y CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN GIỚI THIỆU MỘT V&Agrave;I LOẠI RƯỢU NG&Acirc;M RẤT BỔ DƯỠNG C&Aacute;C BẠN C&Oacute; THỂ TỰ L&Agrave;M ĐƯỢC:</strong></font></u></font><br /> <br /> <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><strong>RƯỢU TẮC K&Egrave;:</strong></font></font></div> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</font></font> <br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>Phương thuốc:</u> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</font></font> <u><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</font></font></u><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</u>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>C&ocirc;ng dụng</u>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>Chủ trị</u>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</font></font><br /> <div align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">RƯỢU RẾT:<br /> </font></font></strong></div> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</font></font><br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>Theo Đ&ocirc;ng y </u>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</font></font><br /> <strong> RƯỢU DẾ:<br /> </strong><u>C&aacute;ch l&agrave;m</u>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.<br /> <div align="center"><strong>RƯỢU BỌ CẠP:</strong></div> <br /> <u><br /> <u>C&aacute;ch l&agrave;m:</u> Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. <br /> <br /> <br /> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><u>C&ocirc;ng dụng:</u> Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </font></font> <br /> <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</font></font></div> </u></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop