bán dế giống và thu mua dế thịt

  • Thread starter hiephuong
  • Ngày gửi
H

hiephuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hiephuong
- Địa chỉ: Binh Lâm- Tam Hồng- Yên Lạc-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 01692271630 hoặc 01658298067 ::: FaX
- email: nguyenhiep7680@yahoo.com
================================

<p><font size="4">&nbsp; Trong c&aacute;c nghề ph&aacute;t triển kinh tế cho nh&agrave; n&ocirc;ng hiện nay, nghề nu&ocirc;i Dế đem lại hiệu quả kinh tế cao v&agrave; bền vững nhất. &quot;Nu&ocirc;i Dế l&agrave; một việc l&agrave;m v&ugrave;a nhẹ nh&agrave;ng, vừa dễ m&agrave; đem lại hiệu quả kinh tế cao. Người gi&agrave;u hay người ngh&egrave;o đều c&oacute; thể nu&ocirc;i Dế. Nh&agrave; rộng hay nh&agrave; chật cũng c&oacute; thể bố tr&iacute; nu&ocirc;i Dế. Người gi&agrave; hay trẻ em đều c&oacute; thể tham gia nu&ocirc;i Dế. Suốt từ Bắc v&agrave;o Nam, chỗ n&agrave;o cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i được Dế.......&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, để nu&ocirc;i Dế đạt hiệu quả cao trong thời tiết lạnh gi&aacute; như ở miền Bắc hiện nay l&agrave; kh&ocirc;ng đơn giản. Song với kinh nghiệm nu&ocirc;i Dế l&acirc;u năm t&ocirc;i nu&ocirc;i Dế vẫn đảm bảo chất lượng v&agrave; cung cấp ra thị trường một c&aacute;ch ổn định, đem lại lợi nhuận kinh tế cao.&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i đang cung cấp Dế giống với khối lượng lớn cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng ở nhiều nơi kh&aacute;c nhau (ở nhiều tỉnh),&nbsp;v&agrave; thu mua Dế thịt một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n. Mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu mua Dế giống v&agrave; mua, b&aacute;n Dế thịt xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:&nbsp;Nguyễn&nbsp;Văn Hiệp, th&ocirc;n B&igrave;nh L&acirc;m- Tam Hồng-Y&ecirc;n&nbsp;Lạc- Vĩnh ph&uacute;c: Điện thoại&nbsp; 01692271630 hoặc 01658298067.&nbsp;</font></p><p><font size="4" /></p>