Bán dế mèn giống tại Hà Nội- và các tỉnh phía B Trang trại Thanh Tuấn Cơ sở 1: Số 23 ngõ 208 Tam Tr

  • Thread starter Thanh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thanh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Tuấn
- Địa chỉ: Số 23 ngõ 208 Tam Trinh- Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội.
- Tel, Fax: 04 62905283 - 0987413596
- email: traide_thanhtuan@gmail.com
================================

<span style="font-size: x-large"><strong> <em><span style="color: #ff0000">Trang trại</span></em></strong></span><span style="font-size: x-large"><em><strong><span style="color: #ff0000"> Thanh Tuấn</span></strong></em></span> <p style="text-align: left; background-color: #ffffff"><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/08/04/201008012005_1.jpg" /></p> <p style="text-align: left; background-color: #ffffff"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff; font-size: x-large"> </span><span style="color: #0000ff"> <span style="color: #00ffff"> </span></span><span style="color: #00ffff; font-size: x-large"> <span style="color: #3366ff"><em>Cơ sở 1: Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội.</em></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: left; background-color: #ffffff"><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"> <strong>LH: <em>Mr</em> T</strong></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><strong>uấn </strong> </span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"> <strong> </strong></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><strong>ĐT</strong>: <em><strong>04 62905283</strong></em></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"> </span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large">- <em><strong>0987413596</strong></em></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><br /></span></p> <p style="text-align: left"><span style="background-color: #ffffff; color: #3366ff; font-size: x-large"> <em><strong>Cơ sở 2: Th&ocirc;n H&oacute;p- X.Mỹ Ph&uacute;c- H.Mỹ Lộc- Nam Định.</strong></em></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: x-large"><em><strong><span style="color: #3366ff">LH: B&aacute;c Mạc&nbsp; ĐT: 0350 3818159-&nbsp; 0945 370300</span></strong></em></span></p> <p style="text-align: left"><strong><span style="font-family: arial; font-size: medium"><em><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-large"> Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i</span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"> trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả n</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: 18pt">hững hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.</span><br /><span style="font-size: 18pt">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...</span><br /><span style="font-size: 18pt">Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ </span></span> </span></span></span></em></span></strong><span style="color: #888888; font-size: x-large"><strong><em>Trang trại Dế Thanh Tuấn </em></strong></span><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: arial"><em><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span><br /> <span style="font-size: 18pt">Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:</span><br /> <br /> </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N</span> <span style="font-size: 18pt; font-style: italic; color: #ff0000">(C&Aacute;CH NU&Ocirc;I TH&Ocirc;NG THƯỜNG)</span><br /> <br /> </span></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế đực bụng nhỏ hơn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">2. V&ograve;ng sinh trưởng</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. </span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">4. Thức ăn cho dế</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">5. C&aacute;ch chọn dế giống</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. </span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">6. C&aacute;ch cho dế đẻ</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">7. C&aacute;ch ấp trứng</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic; text-decoration: underline">10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 18pt">- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</span></span></em></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: 12pt"><br /> </span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" class="text_normal"><span style="font-size: small"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #3333ff"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; font-style: italic"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000">Hiện tại <span style="font-weight: bold">TRANG TRẠI</span> của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #99cc00">PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I MỚI </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000">cực kỳ hiệu quả: giảm bớt đầu tư dụng cụ nu&ocirc;i (v&iacute; dụ: Từ</span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000"> </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #99cc00"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">4 triệu</span> </span></span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000">đồng giảm xuống c&ograve;n </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #99cc00"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">2 trăm</span> </span></span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">ngh&igrave;n đồng),giảm bớt c&ocirc;ng chăm s&oacute;c,m&agrave; nu&ocirc;i đươc số lượng dế lớn, dế kh&ocirc;ng ăn thịt lẫn nhau.C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế xin mời qua trực tiếp ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn tận t&igrave;nh,chu đ&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp t&agrave;i liệu hướng dẫn v&agrave; tư vấn trực tiếp qua điện thoại đến khi c&aacute;c bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> </span></span></span></span><br /> </span><span style="font-weight: normal; font-size: 18pt"><span style="color: #99cc00"><span style="font-weight: bold; font-size: large"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline"><span style="font-size: 12pt"><span style="font-size: 18pt">Gi&aacute; </span><span style="font-size: 18pt">b&aacute;n:</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 18pt"> </span> </span></span> </span></span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" class="text_normal"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"> <span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">Dế giống:2-5.000đ/1con bố mẹ. </span></span></span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><br /> <span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">Trứng dế:50.000đ/1khay(khoảng 2000 trứng).</span> </span> </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">Hiện đ&atilde; c&oacute;:</span> </span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000">Dế Trắng</span></span></span><span style="font-size: 18pt"> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">giống.</span></span></span></span></span></span></span></span> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #0000ff"> </span></span></span></span></span><span style="font-size: 18pt"> </span></span> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> </span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #99cc00"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; text-decoration: underline"><span style="font-size: 18pt; font-style: italic">Đặc biệt:</span></span></span><span style="font-size: 18pt"> </span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><strong><em><span style="color: #ff0000">Trang trại Thanh Tuấn</span></em></strong></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #333300"><span style="font-size: 18pt"> </span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt">chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại:</span></span><span style="font-size: 18pt"> </span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: #99cc00"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">D</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #99cc00">ế sữa, Dế trắng, Dế trứng,Dế lột,Bọ Cạp</span> </span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n bia...</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt; color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> </span><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">xin l</span><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">i&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 18pt"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" class="text_normal"><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><strong><em>Mr</em> T</strong></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><strong>uấn </strong> </span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"> <strong> </strong></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"><strong>ĐT</strong>: <em><strong>04 62905283</strong></em></span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large"> </span><span style="color: #3366ff; font-size: x-large">- <em><strong>0987413596</strong></em></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" class="text_normal"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #00ffff"><span style="color: #3366ff"><em>Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội.</em></span></span></strong></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top