Bán Dế Mèn - Giống - Thịt - Dế Làm Mồi Cho Chim

  • Thread starter VÅ© Gia Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Gia Thắng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Gia Thắng
- Địa chỉ: Thụy Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0976861596
- email: vugiathang.ace@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial">TRẠI DẾ&nbsp; - &nbsp;GIA THẮNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><em><span style="font-family: Arial">1)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">TRỨNG DẾ </span></strong><strong><em><span style="font-family: Arial">( 200 Ng&agrave;n / 1 khay khoảng 5000 quả )</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><em><span style="font-family: Arial">2)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">DẾ CON </span></strong><strong><em><span style="font-family: Arial">( 500 Ng&agrave;n / 1 th&ugrave;ng khoảng 5000 con( khoảng v&agrave;i ng&agrave;y tuổi )</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><em><span style="font-family: Arial">3)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">DẾ THỊT </span></strong><strong><em><span style="font-family: Arial">( 250 Ng&agrave;n / 1kg( khoảng 700-900 con &ndash; giao h&agrave;ng tận nơi )</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:5in; height:255.75pt'> <v:imagedata xsrc="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="Slide1"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="480" height="341" src="file:///C:/DOCUME~1/admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg" border="0" /><!--[endif]--></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial">Li&ecirc;n hệ :</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">1)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Mr Gia Thắng :</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Mobile</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial"> : 0976861596</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial">Email : <a href="mailto:vugiathang.ace@gmail.com">vugiathang.ace@gmail.com</a></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">2)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Mr Xu&acirc;n Quyết : </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Mobile</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial"> : 0908668279</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial">Email : <a href="mailto:vuxuanquyet_flp@yahoo.com.vn">vuxuanquyet_flp@yahoo.com.vn</a></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in"><strong><span style="font-family: Arial">V&agrave;o đ&acirc;y xem chi tiết: &nbsp;</span></strong><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/vuxuanquyet_flp/article?mid=59&amp;prev=60&amp;next=56">http://vn.360plus.yahoo.com/vuxuanquyet_flp/article?mid=59&amp;prev=60&amp;next=56</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận