Ban de,Tac ke giong va thuong pham

  • Thread starter phanhungbmt
  • Ngày gửi
P

phanhungbmt

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y nhu cầu ti&ecirc;u thụ dế v&agrave; tắc k&egrave; tr&ecirc;n thế giới cũng như ở Việt Nam l&agrave; rất lớn. Dế v&agrave; tắc k&egrave; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những m&oacute;n ăn đặc sản gi&agrave;u chất dinh dưỡng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc chữa được nhiều bệnh như : Ho l&acirc;u ng&agrave;y, hen suyễn, yếu sinh l&yacute; &hellip;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng cao. Trại Dế v&agrave; Tắc k&egrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp; th&ocirc;ng tin về Dế v&agrave; Tắc k&egrave; ở trại ch&uacute;ng t&ocirc;i như sau:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Gi&aacute; tham khảo Tắc k&egrave;:<br /></font><font face="Times New Roman">*Tắc k&egrave; giống từ: 30gr den 40gr : 30 000 - 40 000/con<br /></font><font face="Times New Roman">*Tắc k&egrave; giống từ: 50gr den 60gr : 50 000 - 60 000/con<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Tắc k&egrave; thương phẩm: 80gr den 100gr : 90 000 - 100 000/con<br /></font><font face="Times New Roman">Gi&aacute; tham khảo Dế:<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Dế m&egrave;n giống : 100.000đ / Dĩa trứng( khoảng 3000 &ndash; 4000 con)<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Dế m&egrave;n thương phẩm: 120.000đ / kg( khoảng 1300 con)<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Dế m&egrave;n đ&atilde; chế biến : 240.000đ / kg<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">(Gi&aacute; tr&ecirc;n chỉ &aacute;p dụng đến hết th&aacute;ng 5 năm 2011, chung t&ocirc;i lu&ocirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ).<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;Hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; thu mua lại sản phẩm cho người nu&ocirc;i c&oacute; mua giống từ trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">Địa chỉ li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>Trại Dế v&agrave; Tắc K&egrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n</strong></font><strong><u><br /></u></strong><font face="Times New Roman">D/c 1: Thon 6,Thi Tran Easup,Huyen Easup,Daklak<br />D/c 2 : 38/8 0i At,Phuong Eatam,Tp.Buon Ma Thuot,Daklak<br />DD:0914 353 863(A H&ugrave;ng). 097 848 1713( A Hanh).<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;Email: </font><a href="mailto:traitacketaynguyen11@gmail.com" target="_blank"><font face="Times New Roman">traitacketaynguyen11@gmail.com</font></a><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><em><font face="Times New Roman">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng trong thời gian qua!<br /></font></em><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Van Hung
- Địa chỉ: 38/8 Oi At,P.Eatam,Tp.Buon Ma Thuot,Daklak
- Tel, Fax: 0914 353 863 ::: FaX
- email: traitacketaynguyen11@gmail.com