Bán dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng, bưởi hồ lô 0906920921

#1
<div align="center"><div align="center"><font size="2"><strong><u><font size="4"><font color="red"><font size="6">BƯỞI HỒ L&Ocirc; C&Oacute; CHỮ T&Agrave;I LỘC</font></font></font></u></strong></font><br /> </div> <font size="2"><strong><u><font size="4"><font color="red"> <br /> ( CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN MẠI HOT<br /> GI&Aacute; KHUYẾN MẠI NH&Acirc;N DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH )</font></font></u></strong></font><br /> <br /> <br /> <div align="center"><font size="4"><font color="Blue">GI&Aacute; KHUYẾN MẠI CHỈ &Aacute;P DỤNG CHO KH&Aacute;CH ĐẶT H&Agrave;NG TỪ NG&Agrave;Y 1/1/2012 - 5/1/2012<br /> </font></font></div> <br /> <br /> <font size="2"><strong><br /> - Tr&ecirc;n vỏ tr&aacute;i c&oacute; chữ &ldquo;T&agrave;i&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lộc&rdquo; nổi hai b&ecirc;n - Tr&aacute;i bưởi c&oacute; c&agrave;nh nh&aacute;nh - C&oacute; ch&acirc;n đế l&oacute;t dưới đ&aacute;y tr&aacute;i bưởi v&agrave; giỏ x&aacute;ch b&ecirc;n ngo&agrave;i <br /> <font size="4"><font color="red">- </font></font></strong></font><font size="2"><strong>Trọng lượng 1,0kg-1,2kG </strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">GI&Aacute; NI&Ecirc;M YẾT WEB: 750.000Đ <font color="Blue">G&iacute;a KM: 600.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT</font><br /> </font></font></strong></font><font size="2"><strong> -Trọng lượng 1,2kg-1,4kG TR&Aacute;I</strong></font> <font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">- Gi&aacute; </font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">NI&Ecirc;M YẾT WEB:</font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"> 1.050.000đ <font color="Blue">Gi&aacute; KM: 850.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT </font><br /> </font></font></strong></font><font size="2"><strong> -Trọng lượng 1,4kg-1,8kG TR&Aacute;I</strong></font> <font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">- Gi&aacute; </font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">NI&Ecirc;M YẾT WEB:</font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"> 1.600.000đ <font color="Blue">Gi&aacute; KH: 1,100.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT </font></font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"><font color="Blue">(C&ograve;n &iacute;t)</font></font></font></strong></font><br /> <font size="5"><strong><font color="#0000cd"><font size="6"> XU&Acirc;N 2012 C&Oacute; G&Igrave; ĐẶC BIỆT</font></font><font color="lime"> <br /> NGUYỄN ĐĂNG -BƯỞI HỒ L&Ocirc;</font></strong></font> <br /> </div> <div align="center"><font size="5"><strong><font color="red">M&Oacute;N QU&Agrave; NG&Agrave;Y TẾT NHIỀU &Yacute; NGHĨA<br /> <font color="blue"> (H&agrave;ng Độc Nhanh Tay,C&oacute; Tiền Chưa Chắc Đ&atilde; Mua Được.hihi) </font></font><font color="#cc0099">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP QU&Agrave; BIẾU ĐỘC Đ&Aacute;O D&Agrave;NH CHO VIP</font></strong></font><font size="5"><strong>.<br /> <br /> </strong></font><font size="5"><strong><font color="red"> <font size="4">NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP H&Agrave;NG CŨNG NHƯ GI&Aacute; CẢ ỔN ĐỊNH CHUNG T&Ocirc;I GỬI TỚI BẠN H&Agrave;NG CŨNG NHƯ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG BẢNG CH&Agrave;O GI&Aacute; ĐẶT H&Agrave;NG. </font></font></strong></font><font size="4"> <br /> </font></div><div align="left"><font size="5"><strong><font color="red"><font size="4"><br /> -DO L&Agrave;M BẰNG THỦ C&Ocirc;NG PHỤ THUỘC RẤT NHIỀU V&Agrave;O YẾU TỐ M&Ocirc;I TRƯỜNG N&Ecirc;N SẢN LƯỢNG NĂM NAY CŨNG RẤT &Iacute;T CHỈ KHOẢNG 2000-3000CẶP.</font><br /> <br /> </font><font color="#0000ff">-Gi&aacute; cả c&oacute; thể thay đổi những ng&agrave;y cận tết Gi&aacute; năm ngo&aacute;i h&agrave;ng c&oacute; chữ giao động từ 1,2tr-3tr 1/cặp <br /> <br /> </font><font color="#008080"> -ƯU TI&Ecirc;N ĐẶT H&Agrave;NG TRƯỚC. -ĐẶT TRƯỚC 50%.MUA NHI&Ecirc;U GIẢM C&Agrave;NG NHIỀU(ĐẢM BẢO H&Agrave;NG Đ&Uacute;NG Y&Ecirc;U CẦU). -Giao h&agrave;ng bắt đầu ng&agrave;y 20 &acirc;m lịch</font><font color="#008000">.<br /> <br /> Bảng gi&aacute; chiết khấu:<br /> SL từ 10 cặp trở l&ecirc;n giảm 5%<br /> </font></strong></font><font color="#008000"><font size="5"><strong> SL từ 20 cặp trở l&ecirc;n giảm 8%</strong></font><font size="5"><strong> <br /> SL từ 50 cặp trở l&ecirc;n giảm 10%</strong></font><font size="5"><strong><br /> SL từ 100 cặp trở l&ecirc;n giảm 15% <br /> <br /> </strong></font></font><font color="#ff00cc"><font size="5"><strong>Dưa Hấu Vu&ocirc;ng V&agrave;ng Gi&aacute;:<br /> 2,500,000Đ Căp(Trọng lượng 2kg/1tr&aacute;i) <br /> </strong></font></font><a target="_blank" href="http://nf5.upanh.com/b1.s21.d1/ca255ff7852e995f4f7c65f33d348243_38475575.picture001.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nf5.upanh.com/b1.s21.d1/ca255ff7852e995f4f7c65f33d348243_38475575.picture001.jpg" /></a><br /> <br /> <font color="#ff00cc"><font size="5"><strong>-Dưa Hấu Thỏi V&agrave;ng C&oacute; Chứ Phước Gi&aacute;:<br /> 4,500,000Đ Căp(Trọng lượng 1kg-1,2kg/1tr&aacute;i) <br /> </strong></font></font><a target="_blank" href="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.upanh.com/picture_001_upanh/v/5no63h5vcac.htm"><font color="#0000cd"><br /> <font size="5"><strong>-Dưa Hấu Thỏi V&agrave;ng Gi&aacute;:<br /> 5,500,000Đ Căp(Trọng lượng 1,7kg/1tr&aacute;i) </strong></font></font></a><a target="_blank" href="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.upanh.com/picture_001_upanh/v/5no63h5vcac.htm"><br /> <br /> <br /> </a><a target="_blank" href="http://nf7.upanh.com/b1.s5.d3/1110ffb5715a53e4482d3c29018a9546_38475577.duahauthoivang.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nf7.upanh.com/b1.s5.d3/1110ffb5715a53e4482d3c29018a9546_38475577.duahauthoivang.jpg" /></a><font size="2"><strong><u><font size="4"><font color="red"> <br /> <br /> H&Agrave;NG HOT XU&Acirc;N 2012 L&Agrave; G&Igrave; ?????? <br /> <br /> </font></font></u><font size="3"><font color="red"><font color="Blue">DƯA HẤU HỒ L&Ocirc; HO&Agrave;NG KIM - H&Agrave;NG ĐỘC NHẤT XU&Acirc;N 2012</font><br /> GI&Aacute;:2,5TR 1CẶP (1TR&Aacute;I 2KG)</font></font><u><font size="4"><font color="red"><br /> <br /> <br /> <a target="_blank" href="http://ng3.upanh.com/b3.s23.d2/8badfebafc1535c42e95abf92adfc7ac_38767153.duahau.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://ng3.upanh.com/b3.s23.d2/8badfebafc1535c42e95abf92adfc7ac_38767153.duahau.jpg" /></a><br /> </font></font></u></strong></font><br /> <br /> </div> <div align="center"><font size="2"><strong><u><font size="4"><font color="red"><font size="6">BƯỞI HỒ L&Ocirc; C&Oacute; CHỮ T&Agrave;I LỘC</font></font></font></u></strong></font><br /> </div><font size="2"><strong><u><font size="4"><font color="red"> <br /> ( CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN MẠI HOT GI&Aacute; KHUYẾN MẠI NH&Acirc;N DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH )</font></font></u></strong></font><br /> <br /> <div align="center"><font size="4"><font color="Blue">GI&Aacute; KHUYẾN MẠI CHỈ &Aacute;P DỤNG TỪ NG&Agrave;Y 1/1/2012 - 5/1/2012<br /> </font></font></div> <br /> <br /> <font size="2"><strong><br /> - Tr&ecirc;n vỏ tr&aacute;i c&oacute; chữ &ldquo;T&agrave;i&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lộc&rdquo; nổi hai b&ecirc;n - Tr&aacute;i bưởi c&oacute; c&agrave;nh nh&aacute;nh - C&oacute; ch&acirc;n đế l&oacute;t dưới đ&aacute;y tr&aacute;i bưởi v&agrave; giỏ x&aacute;ch b&ecirc;n ngo&agrave;i <br /> <font size="4"><font color="red">- </font></font></strong></font><font size="2"><strong>Trọng lượng 1,0kg-1,2kG </strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">GI&Aacute; NI&Ecirc;M YẾT WEB: 750.000Đ <font color="Blue">G&iacute;a KM: 600.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT</font><br /> </font></font></strong></font><font size="2"><strong> -Trọng lượng 1,2kg-1,4kG TR&Aacute;I</strong></font> <font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">- Gi&aacute; </font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">NI&Ecirc;M YẾT WEB:</font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"> 1.050.000đ <font color="Blue">Gi&aacute; KM: 850.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT </font><br /> </font></font></strong></font><font size="2"><strong> -Trọng lượng 1,4kg-1,8kG TR&Aacute;I</strong></font> <font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">- Gi&aacute; </font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red">NI&Ecirc;M YẾT WEB:</font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"> 1.600.000đ <font color="Blue">Gi&aacute; KH: 1,100.000 đồng/cặp <a target="_blank" href="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://www.ngoinhachung.net/diendan/images/smilies/smile.gif" /></a>HOT HOT HOT </font></font></font></strong></font><font size="2"><strong><font size="4"><font color="red"><font color="Blue">(C&ograve;n &iacute;t)</font><br /> </font></font></strong></font> <font size="2"><strong><em><u><font size="5"><font color="red"><br /> BƯỞI ĐẶC BIỆT 2,5TR CĂP (</font><font color="#0000CD">Hết h&agrave;ng</font><font color="red">) </font></font></u></em></strong><font size="5"><font color="blue"><font size="4">VIP VIP VIP TRỌNG LƯỢNG 1 CẶP TỪ 4KG TRỞ L&Ecirc;N</font></font></font><strong>- Tr&ecirc;n vỏ nổi r&otilde; chữ &ldquo;T&agrave;i&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lộc&rdquo; ở hai b&ecirc;n - Tr&aacute;i bưởi c&oacute; c&agrave;nh nh&aacute;nh - C&oacute; ch&acirc;n đế l&oacute;t dưới đ&aacute;y tr&aacute;i bưởi v&agrave; giỏ x&aacute;ch b&ecirc;n ngo&agrave;i -H&agrave;ng Tuyển Tr&ecirc;n 2,0kg/1trai - Gi&aacute; b&aacute;n: cao hơn 30%-50% so với loại 1. <a target="_blank" href="http://ca9.upanh.com/17.577.21963049.3nZ0/hinhbuoi.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://ca9.upanh.com/17.577.21963049.3nZ0/hinhbuoi.jpg" /></a></strong></font> <a target="_blank" href="http://nd9.upanh.com/b2.s5.d4/04d85736ab2394595d86042ba88587c8_36475979.3.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nd9.upanh.com/b2.s5.d4/04d85736ab2394595d86042ba88587c8_36475979.3.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://nd3.upanh.com/b1.s2.d2/862e1200e6f469ce14d809653d46ae9f_36475983.34.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nd3.upanh.com/b1.s2.d2/862e1200e6f469ce14d809653d46ae9f_36475983.34.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://nd0.upanh.com/b4.s4.d1/bdd3e4fd56f5966e304f867de9d0b761_36475990.copyofdsc00080.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nd0.upanh.com/b4.s4.d1/bdd3e4fd56f5966e304f867de9d0b761_36475990.copyofdsc00080.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://nd5.upanh.com/b4.s18.d2/86e4008e6cffe22ce206dcef11a594c7_36475995.dsc00102.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nd5.upanh.com/b4.s18.d2/86e4008e6cffe22ce206dcef11a594c7_36475995.dsc00102.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://nd8.upanh.com/b4.s17.d2/83e84cc844f0e206fae06e56ad57ebb6_36475998.dsc00103.jpg"><img border="0" style="max-width: 700px" src="http://nd8.upanh.com/b4.s17.d2/83e84cc844f0e206fae06e56ad57ebb6_36475998.dsc00103.jpg" /></a> <font color="Blue"><font size="5"><strong><font size="6"> <u><br /> <br /> TH&Ocirc;NG B&Aacute;O MỚI NHẤT<br /> H&Agrave; NỘI Đ&Atilde; C&Oacute; ĐẠI L&Yacute; CUNG CẤP</u></font></strong><br /> </font></font><font color="#ff0000"><font size="5">LH NGAY:0936461126 CHỊ THU</font> </font><font color="#ff0000"><font size="5"><br /> Đc: Số 7 B10 Phạm Ngọc Thạch, Q.Đống Đa H&agrave; Nội</font></font><br /> <br /> <font size="6"><font color="#0000FF"><strong><br /> HỒ CH&Iacute; MINH LI&Ecirc;N HỆ</strong></font></font><br /> <font size="4"> C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO</font><br /> <font size="3"><font color="magenta"><strong>Địa chỉ : 436 Lũy B&aacute;n B&iacute;ch, F.H&ograve;a Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute; <br /> Gần Ng&atilde; Tư Thoại Ngọc Hầu Với Lũy B&aacute;n B&iacute;ch</strong></font></font><br /> <font size="3"><font color="magenta"><strong>Website : <a target="_blank" href="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.trieudo.links.php?url=http://www.tocdo.vn/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ngoinhachung.net%2Fdiendan%2Fredirector.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fcuahangtructuyen.net%252F">http://cuahangtructuyen.net</a></strong></font></font> <font color="magenta"><font color="blue"><strong><br /> YAHOO:nguyendangsale</strong></font></font> <font size="3"><font color="magenta"><strong>Phone : 0906.920.921 (Mr.Đăng) </strong></font></font> <font size="3"><font color="magenta"><strong>Email : <a href="mailto:suport.ngdangpc@gmail.com">nguyendangpc@gmail.com</a></strong></font></font> <font color="#ff0000"><font size="4"><strong>TK:0441000614754 - Nguyễn Hải Đăng - VietComBank CN T&acirc;n B&igrave;nh</strong></font></font> <br /> <br /> <font color="#cc0099"><strong><font size="5"><br /> <br /> NGUYỄN ĐĂNG BƯỞI HỒ L&Ocirc; CHỈ C&Oacute; 1 CHI NH&Aacute;NH DUY NHẤT TẠI S&Agrave;I G&Ograve;N.</font></strong></font><u><font color="#ff0000"><strong><font size="5"><br /> </font></strong></font></u>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hải Đăng
- Địa chỉ: 436 Lũy Bán Bích, F.Hòa Thạnh, Tân Phú
- Điện thoại: 0906920921 - Fax:
- email: nguyendangpc@gmail.com