Bán Dúi Giống - Bán Dúi Giống

  • Thread starter Nguyá»…n Thượng Hiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thượng Hiền

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thượng Hiền
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Tel, Fax: 0902300505 ::: FaX
- email: hiennguyen3112@gmail.com
================================

<p><font color="#ff0000"><strong><font size="2">Cung cấp D&uacute;i Giống - D&uacute;i thịt </font></strong></font></p><p><font size="2" color="#ff0000">D&uacute;i giống đ&atilde; thuần chủng 04 năm, dễ bắt, hiền l&agrave;nh</font></p><p><font size="2" color="#ff0000">Khi bạn muốn thật sự đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave;o con D&uacute;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i</font></p><p><font size="2" color="#ff0000">D&uacute;i giống kh&ocirc;ng đẻ cho đổi trả lại tiền<br /></font></p><p><font size="2" color="#ff0000">Cung cấp D&uacute;i giống v&agrave; thu mua lại D&uacute;i thịt (hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang thu mua D&uacute;i thịt với gi&aacute; cao)</font></p><p><font color="#000066"><strong><em><font size="2">Tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i - tham quan trang trại tại Đồng Nai(tại đ&acirc;y bạn sẽ thấy được D&uacute;i mẹ nu&ocirc;i D&uacute;i con như thế n&agrave;o)</font></em></strong></font></p><p><font color="#000066"><strong><em><font size="2">Với số lượng D&uacute;i tr&ecirc;n 05 cặp, xin vui l&ograve;ng đặt h&agrave;ng trong 02 th&aacute;ng <br /></font></em></strong></font></p><p><font color="#000066"><strong><em><font size="2">Để c&oacute; được D&uacute;i giống chất lượng cao xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp: 0902300505 (A.Hải) </font></em></strong></font></p><font size="2" color="#6600ff">Hiện nay, nghề nu&ocirc;i D&uacute;i đang ph&aacute;t triển v&agrave; được nhiều b&agrave; con quan t&acirc;m. Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh những người l&agrave;m ăn ch&acirc;n ch&iacute;nh, lợi dụng thời cơ c&oacute; một số kẻ l&agrave;m ăn trục lợi bằng c&aacute;ch thu gom D&uacute;i rừng về rồi b&aacute;n cho b&agrave; con l&agrave;m giống. Để tr&aacute;nh bị lừa, đảm bảo c&oacute; con giống tốt, đ&atilde; thuần, dễ chăm s&oacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển tốt, xin đưa ra một số c&aacute;ch để b&agrave; con ph&acirc;n biệt D&uacute;i rừng v&agrave; D&uacute;i nu&ocirc;i như sau:<br /> 1. Đến trực tiếp cơ sở b&aacute;n D&uacute;i tận mắt nh&igrave;n chuồng trại, nếu chuồng mới x&acirc;y th&igrave; chất liệu gạch, vữa c&ograve;n mới chứng tỏ D&uacute;i mới được nhập về, cơ sở đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; người nu&ocirc;i l&acirc;u năm v&agrave; chắc chắn chưa c&oacute; kinh nghiệm.<br /> 2. Bảo Người b&aacute;n D&uacute;i tự tay bắt D&uacute;i, nếu nu&ocirc;i thuần th&igrave; D&uacute;i để cho bắt m&agrave; ko cắn hay gầm gừ. C&ograve;n nếu người b&aacute;n ko d&aacute;m bắt hoặc d&ugrave;ng dụng cụ để bắt th&igrave; chắc chắn đ&oacute; l&agrave; D&uacute;i rừng nhập về.<br /> 3. Nh&igrave;n tr&ecirc;n đầu con D&uacute;i nếu c&oacute; c&aacute;c vết thương th&igrave; l&agrave; D&uacute;i rừng, v&igrave; D&uacute;i rừng mới nhập về sẽ cắn nhau g&acirc;y vết thương, c&ograve;n D&uacute;i nu&ocirc;i th&igrave; người l&agrave;nh lặn, kh&ocirc;ng gầm gừ, kh&ocirc;ng chầy sước.<br /><br /> B&agrave; con n&ecirc;n mua D&uacute;i từ những cơ sở nu&ocirc;i sinh sản, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tham rẻ m&agrave; mua phải những con giống kh&ocirc;ng tốt, chưa thuần ảnh hưởng lớn đến kết quả chăn nu&ocirc;i v&igrave; thực tế nếu mua D&uacute;i rừng về thuần h&oacute;a &iacute;t nhất mất 1 năm mới thuần v&agrave; tỷ lệ cắn nhau đến chết l&agrave; rất lớn, hao hụt cao. V&igrave; thực chất hiện nay D&uacute;i rừng thường b&aacute;n rẻ hơn D&uacute;i nu&ocirc;i, hơn nữa đến cơ sở nu&ocirc;i dưỡng b&agrave; con sẽ được tư vấn chăm s&oacute;c, ph&ograve;ng bệnh bằng ch&iacute;nh kinh nghiệm thực tế của người nu&ocirc;i, độ an to&agrave;n cao hơn nhiều. C&ograve;n người bu&ocirc;n D&uacute;i rừng th&igrave; kh&ocirc;ng qua thực tế nu&ocirc;i n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tư vấn cho b&agrave; con được. Mong b&agrave; con cẩn thận v&agrave; tỉnh t&aacute;o. </font> <font size="2" color="#6600ff"><br /> H&acirc;n hạnh được phục vụ v&agrave; tư vấn cho b&agrave; con c&aacute;ch nu&ocirc;i D&uacute;i.</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top