Bán dúi giống, dúi thịt

#1
<strong><u><font face="Times New Roman">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</font></u></strong><br /><br /><font face="Times New Roman"><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Lương Đức Giang<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Đồng M&agrave;n - Bảo Cường - Định H&oacute;a - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n<br /><strong>- Tel, Fax: </strong>::: FaX ::: FaX <br /><strong>- email: </strong>luongducgiangby@gmail.com.vn<br />================================<br /><br />Nghề nu&ocirc;i d&uacute;i ở huyện Định H&oacute;a, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đang ph&aacute;t triển rộng khắp. Tuy nhi&ecirc;n qui m&ocirc; chỉ dừng lại l&agrave; c&aacute;c hộ nu&ocirc;i nhỏ lẻ, c&aacute; thể. Do địa thế l&agrave; một huyện miền n&uacute;i c&oacute; thế mạnh về con giống v&agrave; nguồn thức ăn. Từ năm 2010 c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n ở đ&acirc;y đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c trại nu&ocirc;i d&uacute;i kh&aacute; qui m&ocirc;, họ đ&atilde; tạo th&agrave;nh c&aacute;c hiệp hội nu&ocirc;i d&uacute;i c&oacute; thể kể đến trại d&uacute;i Giang Nguyệt, trại d&uacute;i Thạch Phượng&hellip; hiện c&aacute;c trại n&agrave;y đang l&agrave; nơi cung cấp d&uacute;i giống v&agrave; d&uacute;i thịt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ở khắp mọi nơi, trong tỉnh v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh đều c&oacute; đơn đặt h&agrave;ng. Do nghề nu&ocirc;i d&uacute;i hiện nay c&ograve;n l&agrave; kh&aacute; mới mẻ v&agrave; c&aacute;c trại nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản nhử kể tr&ecirc;n vẫn c&ograve;n rất &iacute;t, dẫn đến thị trường hiện nay rất khan hiếm về con giống. C&oacute; thể thấy trong v&ograve;ng 5 đến 7 năm tới nghề nu&ocirc;i d&uacute;i cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc cung cấp giống, chứ kh&ocirc;ng c&oacute; d&uacute;i thương phẩm tr&ecirc;n thị trường. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">C&oacute; thể nhận thấy nghề nu&ocirc;i d&uacute;i l&agrave; nghề mới nhưng rất ph&ugrave; hợp với ba con n&ocirc;ng d&acirc;n, do nu&ocirc;i d&uacute;i kh&ocirc;ng cần nhiều vốn, chỉ cần c&oacute; khỏang 10 triệu đồng l&agrave; c&oacute; thể tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i với qui m&ocirc; kh&aacute; rộng. Với gi&aacute; như thị trường hiện nay th&igrave; c&oacute; thể mua được 10 đ&ocirc;i d&uacute;i, do d&uacute;i l&agrave; lo&agrave;i vật nu&ocirc;i con kh&eacute;o đẻ rất sai (năm 4 lứa, mỗi lứa 2 &ndash; 5 con) như vậy sau 1 năm qui m&ocirc; đ&agrave;n của b&agrave; con c&oacute; thể l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm con. &nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">B&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ mua d&uacute;i giống, d&uacute;i thịt v&agrave; được tư vấn thuật tại địa chỉ sau: Anh Lương Đức Giang ở th&ocirc;n Đồng M&agrave;n, x&atilde; Bảo Cường, huyện Định H&oacute;a, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Số điện thoại: 01233884399. Email: </font><a href="mailto:luongducgiangby@gmail.com.vn"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">luongducgiangby@gmail.com.vn</font></a><font face="Times New Roman"> <br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Bảng gi&aacute;:800.000đ/đ&ocirc;i d&uacute;i 2 th&aacute;ng tuổi.</font></p><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000.000đ/đ&ocirc;i d&uacute;i 4 th&aacute;ng tuổi.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500.000đ/đ&ocirc;i d&uacute;i 7 th&aacute;ng tuổi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Đức Giang
- Địa chỉ: Đồng Màn - Bảo Cường - Định Hóa - Thái Nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 01233884399-01693577939
- email: luongducgiangby@gmail.com