Bán dúi giống, dúi thịt

  • Thread starter muabandui
  • Ngày gửi
M

muabandui

Guest
#1
<br /><div style="text-align: justify"><br /><span style="font-weight: bold">D&uacute;i (chuột nứa) được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro.</span><br /><br />- Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường nhất l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu D&uacute;i...<br /><br />- Sau 3 năm nghi&ecirc;n cứu về con D&uacute;i v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc thuần ho&aacute; v&agrave; g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản v&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n một số kinh nghiệm về nu&ocirc;i D&uacute;i, với mục đ&iacute;ch gi&uacute;p người n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; cơ hội tiếp cận để nu&ocirc;i loại vật nu&ocirc;i n&agrave;y.<br /><br />- D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. Nu&ocirc;i D&uacute;i &iacute;t vốn, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, thức ăn rẻ dễ kiếm. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Vĩnh Ph&uacute;c n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu một số kinh nghiệm trong nu&ocirc;i D&uacute;i.<br /><br /><strong>1.Thức ăn</strong><br />- Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i ăn chủ yếu rễ tre v&agrave; măng tre. Ngo&agrave;i ra, d&uacute;i c&ograve;n ăn c&aacute;c loại hạt, củ, quả, th&acirc;n c&acirc;y m&iacute;a...<br /><br />- Khi nu&ocirc;i thức ăn: c&acirc;y họ nh&agrave; tre (măng b&aacute;t độ, tre, tr&uacute;c, bương&hellip;) kh&ocirc;ng ăn l&aacute;, c&acirc;y họ nh&agrave; m&iacute;a (cỏ voi, c&aacute;c loại m&iacute;a&hellip; ) n&oacute; chỉ ăn phần th&acirc;n cứng kh&ocirc;ng ăn l&aacute; (đ&acirc;y l&agrave; hai loại thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y bắt buộc phải c&oacute; khi nu&ocirc;i D&uacute;i) v&agrave; n&oacute; ăn một số loại thức ăn kh&aacute;c như: củ khoai lang, củ sắn, ngh&ocirc; (đ&acirc;y l&agrave; phần thức ăn bổ sung cho D&uacute;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh mang thai v&agrave; nu&ocirc;i con, v&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i thương phẩm).<br /><br /><strong>2. Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i sinh sản</strong><br /><span style="font-style: italic">a) Chuồng nu&ocirc;i</span><br />Chuồng nu&ocirc;i: Mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 50 cm, d&agrave;i 0,8 &ndash; 1 m x&acirc;y tường cao 70 cm b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng thật l&aacute;ng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền b&ecirc; t&ocirc;ng hoặc l&aacute;t gạch. Đ&acirc;y l&agrave; chuồng thiết kế cho nu&ocirc;i sinh sản, mỗi &ocirc; chuồng d&ugrave;ng cho một con.<br /><br /><span style="font-style: italic">b) Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i sinh sản</span><br />- Mỗi năm d&uacute;i đẻ 4 lứa, mỗi lứa 2-5 con, nu&ocirc;i con rất giỏi, hao hụt &iacute;t. N&ecirc;n cho d&uacute;i ăn đầy đủ v&agrave; đ&uacute;ng khẩu phần trước, trong v&agrave; sau khi sinh.<br /><br /></div><p><a href="http://3.bp.blogspot.com/-HHJ_OZHxfXo/TkMYQ56uBJI/AAAAAAAABDY/j0NCXoIKuL8/s1600/Dui+giong.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5639377837102072978" style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 284px; cursor: hand" src="http://3.bp.blogspot.com/-HHJ_OZHxfXo/TkMYQ56uBJI/AAAAAAAABDY/j0NCXoIKuL8/s400/Dui%2Bgiong.jpg" border="0" /></a><br />- D&uacute;i c&aacute;i mang thai 45 ng&agrave;y. L&uacute;c mới ra đời d&uacute;i con kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng v&agrave; chưa mở mắt. Khoảng 15 ng&agrave;y sau khi sinh d&uacute;i con mở mắt v&agrave; v&agrave;i tuần sau sẽ mọc l&ocirc;ng. Sau 01 th&aacute;ng ở với mẹ, d&uacute;i con trưởng th&agrave;nh v&agrave; bắt đầu ăn được thức ăn như tre, m&iacute;a&hellip; tuy nhi&ecirc;n n&ecirc;n sử dụng loại tre b&aacute;nh tẻ v&igrave; răng n&oacute; chưa khoẻ, l&uacute;c n&agrave;y n&oacute; tự sống độc lập. Sau khi t&aacute;ch con th&igrave; n&ecirc;n ngừng cho ăn một ng&agrave;y v&agrave; sau 3 ng&agrave;y th&igrave; kiểm tra v&agrave; gh&eacute;p đ&ocirc;i với D&uacute;i đực.<br /><br /><span style="font-style: italic">* Một số ch&uacute; &yacute; khi chăm s&oacute;c D&uacute;i sinh sản:</span><br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-AhGn7OYSX7Q/TkMYQ36h8xI/AAAAAAAABDg/0rrSWkt7sjs/s1600/Dui+nuoi.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5639377836564411154" style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 328px; cursor: hand" src="http://2.bp.blogspot.com/-AhGn7OYSX7Q/TkMYQ36h8xI/AAAAAAAABDg/0rrSWkt7sjs/s400/Dui%2Bnuoi.jpg" border="0" /></a>- Kiểm tra D&uacute;i c&aacute;i động dục: x&aacute;ch đu&ocirc;i con D&uacute;i c&aacute;i l&ecirc;n kiểm tra nếu thấy bộ phận sinh dục của n&oacute; c&oacute; m&agrave;u hơi hồng, đưa tay l&ecirc;n vuốt nhẹ thấy n&oacute; hơi lồi ra, c&oacute; thể ướt bộ phận sinh duc l&agrave; con c&aacute;i c&oacute; biểu hiện động dục.<br /><br />- Tiến h&agrave;nh g&eacute;p đ&ocirc;i: chọn con đực ( n&ecirc;n chọn con đực c&oacute; k&iacute;ch thước tương đương con c&aacute;i hoặc to hơn một &iacute;t ) thả v&agrave;o chuồng con c&aacute;i v&agrave; quan s&aacute;t nếu thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i quấn qu&yacute;t với nhau th&igrave; để nguy&ecirc;n như vậy, nếu thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i gằm gh&egrave; nhau th&igrave; thay con kh&aacute;c. Ch&uacute; &yacute; sau 2 ng&agrave;y tiến h&agrave;nh quan s&aacute;t con c&aacute;i nếu thấy con c&aacute;i co biểu hiện v&uacute; hơi căng, bộ phận sinh dục bắt đầu se lại th&igrave; con c&aacute;i đ&atilde; được đực. Nếu chưa quan s&aacute;t quen th&igrave; tốt nhất để con đực v&agrave; con c&agrave;i ở với nhau trong v&ograve;ng một tuần hoặc thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i c&oacute; biểu hiện gằm gh&egrave; nhau th&igrave; t&aacute;ch ra.<br /><br />- Ch&uacute; &yacute;: Khi gh&eacute;p đ&ocirc;i con đực với con c&aacute;i m&agrave; đ&atilde; hợp nhau th&igrave; đ&aacute;nh dấu lại v&agrave; lần giao phối sau n&ecirc;n sử dụng lại con đực. Mỗi con đực c&oacute; thể quản l&yacute; được tối đa l&agrave; 5 con c&aacute;i tuy nhi&ecirc;n điều n&agrave;y c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o kinh nghiệm của người nu&ocirc;i v&agrave; chu kỳ sinh sản của c&aacute;c con c&aacute;i. V&igrave; vầy khi bắt đầu nu&ocirc;i n&ecirc;n sử dụng một đực một c&aacute;i, sau khi đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm th&igrave; tăng dần số con c&aacute;i l&ecirc;n.<br /><br />- Chăm s&oacute;c D&uacute;i mang thai v&agrave; sinh con: sau khi con c&aacute;i được đực th&igrave; ch&uacute; &yacute; chế độ cho ăn: phải đủ tre, m&iacute;a, v&agrave; bổ xung th&ecirc;m ngh&ocirc; hoặc khoai lang hoặc củ sắn.<br /><br /><strong>4. Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i thương phẩm</strong><br /><span style="font-style: italic">a) Chuồng nu&ocirc;i</span><br />- L&agrave;m chuồng nu&ocirc;i thương phẩm, mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 2 m2 trở l&ecirc;n, x&acirc;y tường cao 70 cm trở l&ecirc;n (d&uacute;i leo tr&egrave;o k&eacute;m), b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền b&ecirc; t&ocirc;ng hoặc l&aacute;t gạch. Trong chuồng đặt khoảng c&aacute;c ống cống nhỏ hoặc nhiều c&aacute;c gốc c&acirc;y, số lượng n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o mật độ đ&agrave;n nu&ocirc;i thương phẩm ch&uacute; &yacute; mật độ c&agrave;ng nhiều th&igrave; cần nhiều c&aacute;c ống v&agrave; c&aacute;c loại gốc c&acirc;y để ch&uacute;ng ch&uacute; ẩn, tr&aacute;nh nhau để kh&ocirc;ng cắn nhau&hellip;<br /><br />- Ch&uacute; &yacute;: C&oacute; thể sử dụng chuồng nu&ocirc;i thương phẩm để nu&ocirc;i sinh sản tuy nhi&ecirc;n người nu&ocirc;i D&uacute;i cần phải nhận biết được khi n&agrave;o con D&uacute;i c&aacute;i mang thai v&agrave; phải t&aacute;ch n&oacute; ra trước khi n&oacute; sinh sản, nếu kh&ocirc;ng khi sinh sẽ bị con kh&aacute;c ăn con hoặc c&oacute; thể n&oacute; cũng ăn con. Khi sử dụng chuồng nu&ocirc;i thương phẩm để nu&ocirc;i sinh sản th&igrave; người nu&ocirc;i phải chấp nhận hao hụt đ&agrave;n bố mẹ do trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i ch&uacute;ng sẽ cắn nhau c&oacute; thể sẽ bị chết.<br /><br />- Khi thiết kế chuồng nu&ocirc;i cần ch&uacute; &yacute; trong chuồng phải được m&aacute;t về m&ugrave;a h&egrave;, nếu m&aacute;i che lợp l&aacute;, đảm bảo th&ocirc;ng tho&aacute;ng nhưng &iacute;t &aacute;nh s&aacute;ng rọi v&agrave;o chuồng. Bố tr&iacute; l&agrave;m chuồng ở khu y&ecirc;n tĩnh.<br /><br /><span style="font-style: italic">b) Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i thương phẩm</span><br />- Cần ch&uacute; &yacute; phải cho ăn đủ thức ăn để ch&aacute;nh khi đ&oacute;i ch&uacute;ng cắn nhau. Ngo&agrave;i ra cần bố tr&iacute; c&aacute;c vật ch&uacute; ngụ sao cho ph&ugrave; hợp để hạn chế tối đa ch&uacute;ng cắn nhau.<br /><br />- Chưa ph&aacute;t hiện dịch bệnh xảy ra tr&ecirc;n d&uacute;i khi nu&ocirc;i. Tuy nhi&ecirc;n nếu cho ăn kh&ocirc;ng đủ tre, m&iacute;a, th&igrave; D&uacute;i sẽ bị d&agrave;i răng v&agrave; thiếu nước sẽ bị chết hoặc để D&uacute;i cắn nhau kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện n&oacute; cũng rất rế bị chết.<br />Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: L&ecirc; Xu&acirc;n Hưng, Địa chỉ: UBND x&atilde; Thọ Xu&acirc;n- Đan Phượng- H&agrave; Nội, </p><p>điện thoại: 0948762323, 01676388465</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Xuân Hưng
- Địa chỉ: UBND xã Thọ Xuân- Đan Phượng- Hà Nội
- Điện thoại: 0948762323 - Fax: 01676388465
- email: muabandui@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx