Bán Dúi giống ở Tp.HCM và các tỉnh lân cận

donggoco99

Lữ khách
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I D&Uacute;I SINH SẢN ĐỂ THO&Aacute;T NGH&Egrave;O BỀN VỮNG<br /></font></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">Hiện nay, do vấn nạn săn bắt, d&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang ng&agrave;y một khan hiếm, kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ để cung cấp cho thị trường, nhất l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu d&uacute;i. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, chăn nu&ocirc;i d&uacute;i dần dần trở th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Tiềm năng từ con D&uacute;i:</strong><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">D&uacute;i l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm ph&acirc;n bố ở hầu khắp c&aacute;c v&ugrave;ng nước ta. H&igrave;nh th&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i d&uacute;i kh&ocirc;ng kh&aacute;c chuột l&agrave; mấy nhưng khi trưởng th&agrave;nh trọng lượng của d&uacute;i c&oacute; thể đạt từ 2-3kg/con. Mấy năm trở lại đ&acirc;y, một số hộ d&acirc;n ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thuần h&oacute;a nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng lo&agrave;i d&uacute;i, hứa hẹn m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống), thức ăn rẻ, dễ kiếm, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro.Tuy nhi&ecirc;n, nghề nu&ocirc;i d&uacute;i cũng đ&ograve;i hỏi người nu&ocirc;i phải nắm được đặc t&iacute;nh của lo&agrave;i d&uacute;i cũng như kỹ thuật nu&ocirc;i theo khoa học, d&uacute;i ăn rất &iacute;t, một tuần chỉ cần chăn một v&agrave;i lần song một năm d&uacute;i đẻ được từ 2 - 4 lứa; mối lứa 3 - 5 con n&ecirc;n nu&ocirc;i rất nh&agrave;n.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y vị tr&iacute; v&agrave; tương lai của con d&uacute;i kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n so với nh&iacute;m v&agrave; dế. Nếu như m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;chết yểu&rdquo; bởi kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra thương phẩm th&igrave; thịt d&uacute;i bao nhi&ecirc;u cũng được nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u thụ hết v&igrave; thịt d&uacute;i l&agrave; đặc sản vừa ngon, vừa bổ, hợp khẩu vị người Việt. Với con nh&iacute;m, chủ yếu hiện nay b&aacute;n giống l&agrave; ch&iacute;nh v&igrave; gi&aacute; nh&iacute;m thịt qu&aacute; cao, con d&uacute;i lại khắc phục được nhược điểm của nh&iacute;m bởi gi&aacute; d&uacute;i giống v&agrave; gi&aacute; d&uacute;i thịt phải chăng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chấp nhận được. <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i </strong><strong>D</strong><strong>&uacute;i</strong><strong>:</strong><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nu&ocirc;i d&uacute;i kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch rất kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khi đ&atilde; nắm bắt được quy tr&igrave;nh, kỹ thuật, t&ocirc;n trọng đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của lo&agrave;i d&uacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i con g&igrave; nh&agrave;n v&agrave; đơn giản hơn.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><font face="Times New Roman"><em>Cung cấp d&uacute;i giống, </em><em>hướng dẫn </em><em>kỹ thuật &nbsp;nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra<br /></em></font></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Trại &nbsp;d&uacute;i giống Đ&ocirc;ng Nam <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 1:&nbsp; Địa chỉ B7/26 Ấp 2,&nbsp; X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n,&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh,&nbsp; Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">ĐT: 01203030281 gặp Thật &ndash; 0989515121- gặp Ph&uacute;c<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h3 align="center"><em>K&iacute;nh c</em><em>h&uacute;c b&agrave; con ch</em><em><font face="Times New Roman">ă</font></em><em>n nu</em><em><font face="Times New Roman">&ocirc;</font></em><em>i d&uacute;i th&agrave;nh </em><em><font face="Times New Roman">đạ</font></em><em>t!<br /></em></h3><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: donggoco99
- Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0989515121
- email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
 

T

tungchimtri

Guest
#2
Dúi giống...!!!...bán dúi giống!

Trang Trại động vật hoang dã C.TY Gia Định Kính chào Quí khách !

Đã qua rồi thời kỳ cần "ăn no mặc ấm", con người Việt Nam ta đang tiến dần đến những nền Khoa học tiên tiến nhất của loài người mà ở đó nó đem lại cho chúng ta cuộc sống Giàu Sang và Hạnh Phúc. Cuộc sống no đủ thì ta lại tìm đến cái vui, cái đẹp... để thỏa mãn ước mơ "ăn ngon mặc đẹp". Giờ đây tại các Nhà hàng, Khách sạn, Quán ăn... từ lớn đến nhỏ, từ Sang trọng đến Bình dân đều có những món ăn mà cách đây khoảng 5 đến 10 năm trước được gọi là xa xỉ (vd: Dúi, Chim trĩ, Ba ba, Chồn hương, Gà Đông tảo...).
Nhu cầu lớn nhưng nguồn cung cấp không đủ đáp ứng vì vậy con người ta lại ra tay săn bắt đến cạn kiệt nguồn động vật hoang dã trong tự nhiên nếu không có chính sách Bảo Tồn và Phát triển đúng cách. Chính vì vậy, được sự hổ trợ của Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM CôngTy Gia Định thành lập Phòng Bảo Tồn và Phát Triển Động vật Hoang Dã với mô hình Trang Trại bước đầu là nhân giống và gây nuôi thành công con Dúi và con Chim trĩ.
Cung cấp dúi giống, Chim trĩ giống hướng dẫn kỹ thuật nuôi, bao tiêu đầu ra!
Liên hệ: Trại giống THANH TÙNG
- Trại 1: Địa chỉ: 113/122E TCH 10 - TÂN CHÁNH HIỆP - Q12 - Tp.HCM.
- Trại 2: Địa chỉ: 159 ẤP 6 - PHƯỚC BÌNH - LONG THÀNH - ĐỒNG NAI.
ĐT: 0914.296.996 gặp TÙNG – 0914.296.962- gặp THANH
Kính chúc bà con chăn nuôi thành đạt!


 

giahuyto

Lữ khách
#3
mình ở cà mau, định mua vài con về nuôi thử nếu ok thì sẽ mua về nuôi số lượng, cho hỏi nếu mua 2 con đực và 6 con cái giá sao? vận chuyển gửi về cà mau đc không? và thanh toán tiền bằng cách nào? nếu nuôi ok mình lấy số lượng lớn, mail liên lạc giahuyto@yahoo.com.vn đt 0913886609