Bán Dúi Giống, Thương Phẩm

  • Thread starter anngocthinh
  • Ngày gửi
A

anngocthinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: An ngọc Thịnh
- Địa chỉ: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
- Tel, Fax: 01684878285 ::: FaX
- email: anngocthinh@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Người b&aacute;n: Ma Viết H&agrave;o </p><p>Địa chỉ. T&acirc;n Long - Y&ecirc;n Sơn - Tuy&ecirc;n Quang</p><p>&nbsp;ĐT: 0982880491</p><p>Chung t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n D&uacute;i giống bố mẹ v&agrave; thương ph&acirc;m tr&ecirc;n toan quốc. gi&aacute; cho một cặp bố mẹ l&agrave;: 600000 đ/ cặp. Thương phẩm 180000 đ/kg: mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: An Ngọc Thịnh dt 01684878285: hoặc Ma Viết H&agrave;o đt: 0982880491</p><p>&nbsp;Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn!<br /></p>
 
Top