Bán Gà Chọi Thịt

vietTayHo

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Việt
- Địa chỉ: Nhật tân tây hồ hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0948496098
- email: traisinhvien09@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal"><strong>Cửa H&agrave;ng &nbsp;&ldquo;VIỆT PH&Aacute;T&rdquo;<br /></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;B&aacute;n Bu&ocirc;n B&aacute;n Lẻ<br /></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&agrave; Chọi N&ograve;i tại H&agrave; Nội.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Cửa h&agrave;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn h&agrave;ng g&agrave; chọi từ Ph&uacute; Thọ,H&ograve;a B&igrave;nh,Vĩnh&nbsp; Ph&uacute;c,H&agrave; Nam.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Những ch&uacute; g&agrave; chọi n&agrave;y kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn để đ&aacute; do đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n cho nh&agrave; h&agrave;ng hay hộ gia đ&igrave;nh l&agrave;m thịt.<br /> Giao h&agrave;ng tận nơi,đ&uacute;ng hẹn,h&agrave;ng chất lượng cao,gi&aacute; cả cạnh tranh.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><br /> Li&ecirc;n Hệ: <br /> Cửa H&agrave;ng &nbsp;&ldquo;VIỆT PH&Aacute;T&rdquo;<br /></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số 17/612 Lạc Long Qu&acirc;n-T&acirc;y Hồ-H&agrave; Nội<br /></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: &nbsp;0948496098.(Gặp anh Việt) </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p>
 

Top