Bán gà con giống

  • Thread starter quachcao thang
  • Ngày gửi
Q

quachcao thang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quách cao Thăng
- Địa chỉ: Bến Tre
- Tel, Fax: 0987198773 ::: FaX
- email: caothang_cth@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con!</p><p>&nbsp;Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ &amp; lẻ g&agrave; con giống ( giống g&agrave; ta thả vườn)</p><p>&nbsp;&nbsp;Nguồn giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i được tuyển chọn từ d&ograve;ng bố mẹ kh&otilde;e mạnh v&agrave; được ti&ecirc;m ngừa đầy đủ.</p><p>&nbsp;&nbsp;Với phương ch&acirc;m &quot; PH&Aacute;T TRIỂN C&Ugrave;NG B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I &quot;, Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp đến b&agrave; con c&aacute;c con giống chất lượng v&agrave; kh&otilde;e mạnh k&egrave;m theo một gi&aacute; th&agrave;nh hết sức cạnh tranh. khi c&oacute; nhu cầu về con giống, Qu&yacute; b&agrave; con vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;&nbsp;Cơ sở Đ &amp; P - Mỏ C&agrave;y - Bến Tre</p><p>&nbsp;&nbsp;Điện thoại: 0987.1987.73 gặp THĂNG.</p><p>&nbsp;&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh phục vụ qu&yacute; b&agrave; con. ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con ph&aacute;t triển c&ugrave;ng ngh&agrave;nh chăn nu&ocirc;i.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top