Ban ga dong tao tphcm

  • Thread starter chau
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

chau

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chau
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 01696385758 ::: FaX
- email: phuoc_dongtao@yahoo.com
================================

<font face="#mce_temp_font#" size="4"><font face="Times New Roman" size="3">G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; một giống g&agrave; qu&yacute; hiếm, hỏi đến g&agrave; đ&ocirc;ng tảo th&igrave; chắc chắn kh&ocirc;ng ai l&agrave; kh&ocirc;ng biết. Một giống g&agrave; ch&acirc;n rất to</font> v&agrave; th&ocirc;.G&agrave; mới nở c&oacute; l&ocirc;ng trắng đục. G&agrave; m&aacute;i trưởng th&agrave;nh c&oacute; l&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng nhạt, n&acirc;u nhạt. G&agrave; trống c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng mận ch&iacute;n pha đen, đỉnh đu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;nh c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen &aacute;nh xanh. M&agrave;o k&eacute;p, nụ, &lsquo;hoa hồng&rsquo;, &lsquo;b&egrave;o d&acirc;u&rsquo;. Th&acirc;n h&igrave;nh to, ngực s&acirc;u, lườn rộng d&agrave;i. Xương to. D&aacute;ng đi chậm chạp, nặng nề. Khối lượng mới nở 38-40 gam. Mọc l&ocirc;ng chậm. L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con trống nặng 5,5 - 6 kg, con m&aacute;i nặng 4 kg/con,<font face="Times New Roman" size="3">m&agrave;u l&ocirc;ng th&igrave; tuyệt đẹp, thức ăn th&igrave; đơn giản chỉ l&agrave; ng&ocirc;, gạo,&hellip;</font>&ETH;ặc biệt g&agrave; &ETH;&ocirc;ng Tảo kh&aacute;c với tất cả c&aacute;c giống g&agrave; kh&aacute;c, hấp dẫn bởi đ&ocirc;i ch&acirc;n x&ugrave;, ph&igrave;nh to dạng vảy thịt, mầu đỏ t&iacute;a. Khi ngừng ph&aacute;t triển, đ&ocirc;i ch&acirc;n trở n&ecirc;n x&ugrave; rất to, tr&ocirc;ng ngộ nghĩnh như đ&ocirc;i tay em b&eacute;. Với ngoại h&igrave;nh &quot;đầu c&ocirc;ng, m&igrave;nh cốc, c&aacute;nh vỏ trai&quot;, &quot;ch&acirc;n to, da đỏ, v&acirc;y x&iacute;t, đu&ocirc;i nơm... G&agrave; &ETH;&ocirc;ng Tảo được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; lo&agrave;i g&agrave; &quot;độc nhất v&ocirc; nhị tr&ecirc;n thế giới&quot;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trứng v&agrave; thịt g&agrave; &ETH;&ocirc;ng Tảo c&ograve;n chứa tỷ lệ dinh dưỡng cao, nhưng loại g&agrave; n&agrave;y từng đứng trước nguy cơ mất giống.<br /><font size="3">Hiện nay, t&ocirc;i đang nu&ocirc;i loại g&agrave; n&agrave;y tại TPHCM nhầm bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển nguồn gen qui. ACE n&agrave;o co nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0169.638.5758 gặp A. Ch&acirc;u <br /></font><font size="3">http://www.facebook.com/album.php?aid=6379&amp;id=100001842224914&amp;l=3c9df69c3a <br /></font><span /><span /><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p></p></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top