Ban ga H'Mong giong - Cung cap ga thuong pham

  • Thread starter Thanh Nhan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thanh Nhan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Nhan
- Địa chỉ: Giồng Trôm- Bến Tre
- Tel, Fax: 075.3704252 - 075.3882959
- email: Thanh_Nhan252@gmail.com
================================

<p>- Đặc biệt nhận cung cấp g&agrave; thịt H'M&Ocirc;NG cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, si&ecirc;u thị, c&ocirc;ng ty khu vực bến Tre, Tiền Giang.</p><p>- Nhận cung cấp con giống v&agrave; hợp&nbsp;đồng bao ti&ecirc;u g&agrave; thương phẩm gi&aacute; cạnh tranh.<br /><br />&nbsp;G&Agrave; H'M&Ocirc;NG THANH NH&Acirc;N</p><p>ĐC: Giồng Tr&ocirc;m - Bến Tre<br />GPhone: 075.3704252</p><p>ĐTnh&agrave; : 075.3882959</p><p><br /><br />&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top