Bán gà ta (Mía) giống, gà thịt JDABACO

tha

Thành viên mới
#1
<p><font size="3">1. Trại g&agrave; B&igrave;nh Sinh:</font></p><p><font size="3"> chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; ta giống (M&iacute;a) từ 1 ng&agrave;y tuổi đến 60 ng&agrave;y tuổi (đ&atilde; ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ vaccin theo lịch)</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#cc0000">Gi&aacute; Cả : Thoả thuận (Đảm bảo rẻ hơn so với thị trường từ&nbsp; 500-1000VND/con)</font></font></p><p><font size="3">2.&nbsp; Hiện c&oacute; 500 con g&agrave; thịt JDABACO cần b&aacute;n: <br /></font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Thời gian nu&ocirc;i gần 4 th&aacute;ng</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Phương thức nu&ocirc;i thả vườn</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Thức ăn : ng&ocirc; + b&atilde; bia+ 10% c&aacute;m c&ograve;</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Trọng lượng từ 1.7-1.9 kg/con</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; - <font color="#cc0000">Gi&aacute; cả: 65.000/ Kg (rất th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng trong đ&aacute;m cưới bởi gi&aacute; cả hợp l&yacute; , chất lượng thịt kh&ocirc;ng thua k&eacute;m g&igrave; g&agrave; ta)<br /></font></font></p><p><font size="3">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ : 0973356072 </font></p><p><font size="3">Vận chuyển miễn ph&iacute; trong b&aacute;n k&iacute;nh 50km với số lượng 40 con trở l&ecirc;n<br /></font></p><p><font size="3">Thanks! </font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dao Duy Binh
- Địa chỉ: Tản Lĩnh- Bavì - HN
- Điện thoại: 0973356072 - Fax:
- email: binhdd@toyotabohn.com.vn