Bán gà tre Tân Châu - Gà tre Thái Lan (Đồng Tháp)

  • Thread starter vtdung
  • Ngày gửi
V

vtdung

Guest
#1
<p><font size="2">Cần b&aacute;n gấp g&agrave; tre T&acirc;n Ch&acirc;u, g&agrave; tre Th&aacute;i Lan gi&aacute; rẻ:</font></p><p><font size="2">Li&ecirc;n hệ: VTDũng -&nbsp;ĐT 0918546616</font></p><p><font size="2">Địa chỉ:&nbsp;Số 504 Phạm Hữu Lầu - TP Cao L&atilde;nh - Đồng Th&aacute;p</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc1.upanh.com/25.538.32703720.4vt0/img0365resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC1.upanh.com/25.538.32703720.4vt0/img0365resize.jpg</font></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc2.upanh.com/25.538.32703721.4vt0/img0337resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC2.upanh.com/25.538.32703721.4vt0/img0337resize.jpg</font></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc3.upanh.com/25.538.32703722.AJ90/img0347resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC3.upanh.com/25.538.32703722.AJ90/img0347resize.jpg</font></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc4.upanh.com/25.538.32703723.4Pl0/img0348resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC4.upanh.com/25.538.32703723.4Pl0/img0348resize.jpg</font></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc5.upanh.com/25.538.32703724.o8A0/img0356resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC5.upanh.com/25.538.32703724.o8A0/img0356resize.jpg</font></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="http://cc6.upanh.com/25.538.32703725.NCx0/img0357resize.jpg"><font face="Times New Roman" size="2">http://cC6.upanh.com/25.538.32703725.NCx0/img0357resize.jpg</font></a></p><p><font size="2" /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: V T Dũng
- Địa chỉ: 504 Phạm Hữu Lầu - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0918546616 ::: FaX
- email: vtdtax@gmail.com.vn