Bán giống bồ câu Pháp lai F1, giống chuẩn

  • Thread starter dodanghung
  • Ngày gửi
D

dodanghung

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p sinh sản c&ocirc;ng nghiệp đang l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mới mang lại hiệu quả cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng đ&acirc;n, do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trai chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p c&oacute; chu kỳ sinh sản th&ocirc;ng thường t&ugrave; 35-40 ng&agrave;y/lứa.Chim bố mẹ c&oacute; khả năng sinh sản tốt trong v&ograve;ng 8-9 năm.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Chuồng x&acirc;y dựng để chăn nu&ocirc;i n&ecirc;n x&acirc;y cao khoảng 1,2 &ndash; 1,5m, sau đ&oacute; v&acirc;y bằng lưới th&eacute;p B40, v&agrave; d&ugrave;ng bạt/lưới để che chắn gi&oacute; mưa.M&aacute;i chuồng thiết kế mỗi gian 1 tấm t&ocirc;n s&aacute;ng để lấy &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">B&ecirc;n trong lồng nu&ocirc;i với quy c&aacute;ch 1 &ocirc; chuồng nu&ocirc;i nhốt cho 1 đ&ocirc;i chim bố mẹ l&agrave; 50x50x60cm.chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m bằng tre lứa hay h&agrave;n bằng sắt thep li&hellip;t&ugrave;y theo điều kiện của b&agrave; con( phải đảm bảo được sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c tầng chuồng nu&ocirc;i khoảng 5-7cm, để d&ugrave;ng l&aacute; t&ocirc;n hay l&aacute; c&oacute;t &eacute;p, nhựa c&uacute;ng&hellip;cho v&agrave;o hứng ph&acirc;n chim.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">M&aacute;ng ăn, uống tốt nhất l&agrave;m bằng nhựa, để dễ d&agrave;ng vệ sinh v&agrave; được để b&ecirc;n ngo&agrave;i lồng nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống xin li&ecirc;n hệ <strong><span style="color: red">Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải( Bắc</span> <span style="color: red">Ninh</span></strong><span style="color: red">)</span> theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Địa chỉ: <strong><span style="color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Điện thoại: <strong><u><span style="color: red">01679.600.100</span></u></strong> hoặc <strong><u><span style="color: red">0989.50.8826</span></u></strong> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; cung b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u.</span></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đăng Hưng
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
- email: hainhimbocau@yahoo.com