BÁN GIỐNG CACAO

linhz50

Thành viên mới
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vườn giống CACAO sỹ - linh
- Địa chỉ: THỊ TRẤN ĐỨC PHONG - BÙ ĐĂNG - BÌNH PHƯỚC
- Tel, Fax: 0975256236
- email:
================================

<font size="3" style="background-color: #ff3300">Hiện nay tại địa b&agrave;n huyện B&ugrave; Đăng /B&igrave;nh Phước, c&oacute; rất nhiều nh&agrave; vườn c&oacute; &yacute; đinh trồng c&acirc;y ca cao xen canh với c&acirc;y điều nhưng chưa biết t&igrave;m mua c&acirc;y giống ở đ&acirc;u,v&agrave; chất lượng giống như thế n&agrave;o. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute; nh&oacute;m kỹ sư Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m HCM đ&atilde; chọn lọc v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute;c d&ograve;ng ca cao v&ocirc; t&iacute;nh cho năng xuất cao,chất lượng tốt. B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n khi c&oacute; nhu cầu mua giống.Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp giống thuần trủng v&agrave; c&oacute; kỹ sư về tận vườn để tư v&acirc;n kỹ thuật. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n lạc với kỹ sư Linh 0986300322 hoặc ks Sỹ 0973933663 để được tư vấn v&agrave; giải đ&aacute;p</font>
 
Back
Top