Bán giống cây Hoàng Đàn tại Lạng Sơn

  • Thread starter Hứa Văn Đại
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hứa Văn Đại

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: #888888"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">C&acirc;y Ho&agrave;ng Đ&agrave;n l&agrave; một loại gỗ rất qu&yacute; hiếm,ngo&agrave;i ra c&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc,l&agrave;m hương liệu m&ugrave;i thơm giống như trầm hương,nhiều cơ sở trồng l&agrave;m cảnh,c&ograve;n l&aacute; d&ugrave;ng &eacute;p lấy tinh dầu l&agrave;m dược liệu.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;L&agrave; một lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute; c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao (từ chục triệu đến h&agrave;ng trăm triệu đồng)n&ecirc;n giống c&acirc;y Ho&agrave;ng Đ&agrave;n đ&atilde; bị khai th&aacute;c từ rất sớm.Ng&agrave;y nay c&acirc;y Ho&agrave;ng Đ&agrave;n được xếp v&agrave;o những c&acirc;y qu&yacute; hiếm bảng A.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;Sau nhiều năm t&igrave;m hiểu t&ocirc;i đ&atilde; ươm v&agrave; nh&acirc;n giống đươc một số lượng kh&aacute; lớn c&acirc;y Ho&agrave;ng Đ&agrave;n giống.Những c&acirc;y nay đ&atilde; được t&ocirc;i chăm s&oacute;c từ 3 th&aacute;ng,6 th&aacute;ng,1 năm đến 5 năm.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;Nay t&ocirc;i muốn b&aacute;n một số c&acirc;y để tiếp tục ươm giống v&agrave; chia sẽ kinh nghiệm chăm s&oacute;c với những người c&ugrave;ng nghề ươm c&acirc;y.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;Gi&aacute; c&acirc;y giống từ 150.000- 300.000-5.000.000vnd,những c&acirc;y n&agrave;y đ&atilde; đươc t&ocirc;i chăm s&oacute;c một thời gian,c&acirc;y cao 1,3-1,5-2,2 m.&quot;Với những c&acirc;y nay t&ocirc;i xin cam kết mang về trồng th&igrave; 100% l&agrave; sống khỏe mạnh&quot;.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;C&aacute;c bạn quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua số đi&ecirc;n thoại:&nbsp;01258475898 gặp t&ocirc;i l&agrave; Hứa Văn Đại,địa chỉ:sn 54 đương Trần Quang Khải phương Chi Lăng tp Lạng Sơn.</p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: #888888"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;C&aacute;c bạn c&oacute; thể xem ảnh giống c&acirc;y của t&ocirc;i tại địa chỉ web:</p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: #888888"><a href="http://www.caycanhvietnam.net/diendan/showthread.php?t=2771">http://www.caycanhvietnam.net/diendan/showthread.php?t=2771</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: #888888"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;Xin cảm ơn!!!!</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hứa Văn Đại
- Địa chỉ: sn 54 ngõ 5 đường Trần Quang Khai ,Ph Chi Lăng, Tp Lạng Sơn
- Điện thoại: 01258475898 - Fax:
- email: thanh.duoc3b@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top