Bán Giống Cầy Hương Có Giấy Tờ Kiểm Lâm

  • Thread starter cayhuongso1
  • Ngày gửi
C

cayhuongso1

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px"><span style="font-style: italic; color: #ff0000; font-size: 18pt; font-weight: bold">Th&acirc;n ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!<br />Thời gian qua trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rao b&aacute;n cầy hương giống v&agrave; được b&agrave; con ch&agrave;o đ&oacute;n cũng như ủng hộ rất nhiệt t&igrave;nh!M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i cầy hương đ&atilde; tồn tại từ rất l&acirc;u v&agrave; ph&aacute;t triển tốt trong suốt một thời gian d&agrave;i v&igrave; cầy hương c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao,chưa bao giờ mất gi&aacute;!<br /><br />Hiện tại trang trại t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp con giống n&ecirc;n b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;!<br />li&ecirc;n hệ với số DD: 01685035175<br />Địa chỉ:Khối 10 X&oacute;m 1 Thị Trấn D&ugrave;ng Thanh Chương Tỉnh Nghệ An(GẶP&nbsp;CHỊ&nbsp;MAI)<br />Đ&acirc;y L&agrave; C&aacute;c Ảnh Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i Chụp Cho C&aacute;c Bạn Xem</span><br /><br /><img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg" />&nbsp;<br /><img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg" />&nbsp;<img border="0" alt="[H&igrave;nh: 4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg" />&nbsp;<div align="center"><table border="0"><tbody><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><a style="text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0000ff; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt" href="http://agriviet.com/ymsgr:SendIM?manh_deptrai_2008"><img align="absmiddle" border="0" alt="TRẦN VĂN MẠNH yahoo ID: manh_deptrai_2008" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://mail.opi.yahoo.com/online?u=manh_deptrai_2008&amp;m=g&amp;t=17" /></a></td></tr></tbody></table></div><div align="center"><img alt="Giống Chồn Hương C&oacute; Giấy Tờ Kiểm L&acirc;m" border="0" hspace="5" vspace="5" src="http://muabanraovat.com/images/picture/cay-huong-giong-cay-huong-(2897176).jpg" /></div><br /><br /></span>
[b][u]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:[/u][/b]

[b]- Tên DN/Cá nhân:[/b] TRẦN VĂN MẠNH
[b]- Địa chỉ: [/b] Xóm 1 Khối 10 Thị Trấn Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An
[b]- Tel, Fax: [/b] 01685035175
[b]- email: [/b] tranvanmanh1995@rocketmail.com