Bán giống cây Lô Hội (Aloe vera L.)

  • Thread starter Hà Văn Huân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hà Văn Huân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Văn Huân
- Địa chỉ: Trung tâm Giống và Công nghệ sinh học - Đại học Lâm nghiệp
- Tel, Fax: 01658002495
- email: hvhuanbiotech@gmail.com
================================

<p align="justify">Trung t&copy;m Gi&egrave;ng v&micro; CNSH, &sect;&sup1;i h&auml;c L&copy;m nghi&Ouml;p &reg;&middot; nh&copy;n gi&egrave;ng th&micro;nh c&laquo;ng c&copy;y L&laquo; h&eacute;i (Nha &reg;am) b&raquo;ng k&uuml; thu&Euml;t nh&copy;n gi&egrave;ng <em>In vitro. </em>&brvbar;u &reg;i&Oacute;m c&ntilde;a c&copy;y giống được t&sup1;o ra b&raquo;ng k&uuml; thu&Euml;t nh&copy;n gi&egrave;ng <em>in vitro</em>: Ch&Ecirc;t lư&icirc;ng c&copy;y gi&egrave;ng t&egrave;t, &aelig;n &reg;&THORN;nh, s&sup1;ch b&Ouml;nh, n&uml;ng su&Ecirc;t th&shy;&shy;&shy;ư&ecirc;ng cao h&not;n c&copy;y tr&aring;ng t&otilde; h&sup1;t, do c&copy;y gi&egrave;ng <em>in vitro</em> v&Eacute;n gi&divide; nguy&ordf;n b&para;n ch&Ecirc;t di truy&Ograve;n gi&egrave;ng c&copy;y m&Ntilde;; c&copy;y gi&egrave;ng được t&sup1;o ra&nbsp;v&iacute;i s&egrave; lư&icirc;ng l&iacute;n &reg;&cedil;p &oslash;ng &reg;&ntilde; cho nhu c&Ccedil;u g&copy;y tr&aring;ng &euml; quy m&laquo;&nbsp;c&laquo;ng nghi&Ouml;p.&nbsp;</p><p align="justify"><span />T&cedil;c d&ocirc;ng c&ntilde;a c&copy;y L&laquo; h&eacute;i (<em>Aloe vera</em> L.): Thanh nhi&Ouml;t, gi&para;i &reg;&eacute;c, c&Ccedil;m m&cedil;u, nhu&Euml;n tr&micro;ng, chữa bỏng, mẩn ngứa, dị ứng, mụn nhọt, chứng c&cedil;, đặc biệt c&atilde; t&cedil;c dụng trong điều trị bệnh đ&cedil;i th&cedil;o đường,... Ngo&agrave;i ra, L&laquo; hội c&ograve;ng được d&iuml;ng l&agrave;m mỹ phẩm, kem dưỡng da v&agrave; thực phẩm chức năng c&atilde; gi&cedil; trị cao. </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top