bán giống cây sala(thala, đầu lân, ngọc kì lân, hàm rồng)

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">m&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ giống c&acirc;y sala &nbsp;trong phạm vi to&agrave;n quốc. c&acirc;y sala rất ph&ugrave; hợp cho việc trang tr&iacute; c&ocirc;ng vi&ecirc;n, biệt thự, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, hộ gia đ&igrave;nh, văn ph&ograve;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty.... rất mong được hợp t&aacute;c với qu&iacute; kh&aacute;ch. li&ecirc;n hệ 0978300171. gi&aacute; cả hợp l&iacute;</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao thị diễm my
- Địa chỉ: hồ chí minh
- Điện thoại: 0978300171 - Fax:
- email: caothidiemmy@gmail.com
 

Top