Bán Giống Cây

  • Thread starter culonton
  • Ngày gửi
C

culonton

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Hiện Tại t&ocirc;i đang cung cấp giống c&aacute;c loại c&acirc;y sau :&nbsp;</div><p>&nbsp;1. C&acirc;y sưa đỏ</p><p>2. C&acirc;y Si (sanh) loại si mốc kh&ocirc;ng phải si(sanh) Nam Điền Hưng Y&ecirc;n( đ&acirc;y l&agrave; gi&ograve;ng si sanh c&oacute; gi&aacute; trị nhất)</p><p>3. C&acirc;y lộc Vừng</p><p>4. C&acirc;y sung&nbsp;</p><p>&nbsp;5. C&acirc;y địa lan</p><p>6. Hoa Đỗ Quy&ecirc;n ( t&ocirc;i c&oacute; 200 lo&agrave;i )&nbsp;</p><p>7. C&aacute;c Loại T&ugrave;ng ( cối, tuyết, la h&aacute;n..)</p><p>8. C&acirc;y đ&agrave;o giống ( đ&agrave;o phai c&aacute;nh k&eacute;p, c&aacute;nh đơn, Đ&agrave;o Đỏ( đ&agrave;o B&iacute;ch), đ&agrave;o Thất thốn)</p><p>9. Giống C&acirc;y Th&ocirc;ng</p><p>10. Giống C&acirc;y Hồng</p><p>11. Giống C&acirc;y T&aacute;o Đ&agrave;i Loan</p><p>12. Giống C&acirc;y M&iacute;t Th&aacute;i lan ( ra quả quanh năm)</p><p>13. C&acirc;y Cau tứ Th&igrave; ( quả quanh Năm)</p><p>v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y giống trang tr&iacute; nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m vườn</p><p>.....................................................................................................................</p><p>Xin Vui L&ograve;ng Li&ecirc;n Hệ : Mr LINH 0985 269 456</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hải Linh
- Địa chỉ: Tam Đảo - Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0985269456 - Fax: 0985269456
- email: avmylinh@gmail.com
 

M

manhbaggio

Lữ khách
#2
Có hình các loại cây trên không bạn.

Gía sưa đỏ là như thế nào? Chuyển về Nghệ An có được không?
 

Đối tácTop