BÁN GIỐNG CHỒN NHUNG ĐEN TẠI QUẢNG BÌNH

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px">Hiện tại m&igrave;nh đang cung cấp giống chồn Nhung đen tại HUYỆN PH&Uacute; NINH TỈNH QUẢNG NAM. Ai c&oacute; nhu cầu gọi cho m&igrave;nh 0905 251 952. M&igrave;nh b&aacute;n chồn nhung đen tại c&aacute;c tỉnh&nbsp;</span><a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; line-height: 20px; text-align: left" href="http://quangbinh.jaovat.com/">quảng b&igrave;nh</a><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">&nbsp;Huế, Đ&agrave; nẳng,&nbsp;</span><a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; line-height: 20px; text-align: left" href="http://quangnam.jaovat.com/">quảng nam</a><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">,&nbsp;</span><a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; line-height: 20px; text-align: left" href="http://quangngai.jaovat.com/">quảng ng&atilde;i</a><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">,</span><a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; line-height: 20px; text-align: left" href="http://quangtri.jaovat.com/">quảng trị</a><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">&nbsp;,&nbsp;</span><a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; line-height: 20px; text-align: left" href="http://phuyen.jaovat.com/">ph&uacute; y&ecirc;n</a><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">&nbsp;, B&igrave;nh định</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com